Agricultura bio, o afacere profitabilă!

0
631

Afla­te în ves­tul ţării, cele mai întin­se supra­feţe agri­co­le eco­lo­gi­ce din Româ­nia se dove­desc a fi şi cele mai pro­fi­ta­bi­le. În regiu­ne sunt pes­te 16.000 de hec­ta­re de cul­turi bio, iar cei care le lucrea­ză, câş­ti­gă cu 40% mai mult la vân­za­re, faţă de cei care pun pe pia­ţă legu­me sau fruc­te cres­cu­te cu îngră­șă­min­te chimice.

Cli­ma şi reli­e­ful din ves­tul ţării au făcut ca agri­cul­tu­ra eco­lo­gi­că să câş­ti­ge teren, iar asta se reflec­tă direct în pro­fi­tul celor care lucrea­ză pămân­tul. De exem­plu, la Fru­mu­şeni, lân­gă Arad, un agri­cul­tor obţi­ne 500.000 de euro anu­al dintr‑o exploa­ta­ţie de căti­nă eco­lo­gi­că, de alt­fel cea mai mare din România.

”Pro­fi­tul obţi­nut, în cazul în care cul­tu­ra pro­du­ce ca a noas­tră, în jur de 20 de tone la hec­tar, cos­tul unui kg este în jur de 80, 90 de cenţi şi se vin­de cu 2 euro, 2 euro 50”, afir­mă Ale­xan­dru Vul­pe, ingi­ner agricol.

Pe 18 hec­ta­re de pământ este cul­ti­vat acest pro­dus, cu mare cău­ta­re în indus­tria ali­men­ta­ră şi far­ma­ce­u­ti­că. Afa­ce­rea este una sigu­ră, spun agri­cul­to­rii, deo­a­re­ce căti­na este rezis­ten­ta la ger şi cani­cu­lă, dar și la dăunători.

”Tren­dul agri­cul­tu­rii mondi­a­le este de înver­zi­re. Cel puţin în Euro­pa se dis­cu­tă de o agri­cul­tu­ră înver­zi­tă. Asta pre­su­pu­ne adop­ta­rea de teh­no­lo­gii eco­lo­gi­ce şi căti­na este una din­tre cele mai ren­ta­bi­le cul­turi eco­lo­gi­ce din zona tem­pe­ra­tă”, pre­ci­zea­ză Ale­xan­dru Vulpe.

Sun­tem într‑o par­ce­lă în care am semă­nat porumb. A fost fer­ti­li­za­tă natu­ral cu un pro­dus: gua­ni­to, obți­nut din Insu­le­le Guan. Pe o inves­ti­ție în cul­tu­ra bio, s‑a mizat şi la Jamu Mare, o loca­li­ta­te afla­tă la apro­xi­ma­tiv 70 de km de Timi­șoa­ra. Pe o supra­fa­ţă de pes­te 800 de hec­ta­re, agri­cul­to­rii au ales să plan­te­ze grâu, porumb, seca­ră, soia sau floa­rea soa­re­lui, toa­te fer­ti­li­za­te cu un îngră­șământ natu­ral. Pe pia­ță, pro­duc­ția de la Jamu Mare valo­rea­ză de două ori mai mult față de cere­a­le­le cres­cu­te cu îngră­șă­min­te chimice.

”Pro­duc­ția la hec­tar obți­nu­tă în modul bio este de 2.500 de kg la hec­tar. Pro­duc­ția se vin­de cam de două ori mai scump, dar noi, prin valo­ri­fi­ca­re supe­ri­oa­ră, adi­că avem o moa­ră și măci­năm, o bru­tă­rie, avem un bene­fi­ciu mai mare”, spu­ne Octa­vian Pop, coor­do­na­tor fer­mă agricolă.

Aproa­pe toa­tă recol­ta obţi­nu­tă este valo­ri­fi­ca­tă în acest fel. Iar meto­de­le ale­se sunt tot bio, une­le fiind chiar ca pe vre­mea buni­ci­lor: ”Natu­ra­le­țea pro­du­se­lor se păs­trea­ză, în pri­mul rând, prin măci­na­rea într‑o for­mă tra­di­țio­na­lă cu o moa­ră cu piatră”.

Vă invi­tăm să citiți mai mult pe ro.stiri.yahoo.com.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply