19 milioane de vizualizări pe Youtube — IYEOKA vine în România; Duminică, 13 aprilie, la Constanța!

0
277

Sim­ply Fal­ling”, cea mai iubi­tă pie­să Iye­o­ka, cu 19 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări, va răsu­na live în Româ­nia. Artis­ta ame­ri­ca­nă vine în acest wee­kend pen­tru a sus­ți­ne două con­cer­te: sâm­bă­tă, 12 apri­lie la Hard Rock Café și dumi­ni­că, 13 apri­lie, la clu­bul Doors din Constanța.

”The­re goes my heart again

All of this time I tho­u­ght we were pre­ten­ding…”- aces­tea sunt ver­su­ri­le cu care înce­pe cân­te­cul fre­do­nat de mili­oa­ne de oameni din întrea­ga lume. Vocea incon­fun­da­bi­lă apar­ți­ne chiar autoa­rei pie­sei. Cele­bră pen­tru vocea ei și tim­brul spe­cial, din ce în ce mai apre­cia­tă la nivel mondi­al pen­tru cân­te­ce­le sale, Iye­o­ka este o feme­ie foar­te puter­ni­că și înțe­leap­tă cu o gân­di­re sănă­toa­să și capa­ci­ta­tea de a expri­ma prin poe­zie emo­ți­i­le inten­se pe care le trăiește.

Îna­in­te de a fi cân­tă­rea­ță, Iye­o­ka se con­si­de­ră poe­tă. Scrie ver­suri încă de mică, dar s‑a hotă­rât să își dedi­ce via­ța artei și întra­ju­to­ră­rii oame­ni­lor, după un eve­ni­ment trau­ma­tic. A înce­put să își cân­te pro­pri­i­le cre­a­ții, după ce ani buni a com­pus pen­tru alți muzicieni.

Iye­o­ka este o figu­ră com­ple­xă, cu o gân­di­re des­prin­să par­că din­tr-un ashram budist și o ener­gie dem­nă de un atlet care se antre­nea­ză pen­tru Olimpiadă.

Iye­o­ka vine în Româ­nia înso­ți­tă de tru­pa ei The Rock by Funk Tri­be, pe care o con­si­de­ră „tri­bul ei”. „Deși sunt capa­bi­lă să fiu one-woman show, am un grup sudat de muzi­cieni, care mă sus­țin de 10 ani. Îi numesc tri­bul meu. Așa­dar, am un trib de muzi­cieni ce pro­vin dinBoston,HawaiișiCalifornia, muzi­cieni de talie mondi­a­lă, unii din­tre ei cân­tă cu India Arie și Macy Gray.” – decla­ra artis­ta într-un interviu.

Îna­in­te de a porni în acest tur­neu de două săp­tămâni în care are 10 con­cer­te în 6 țări, Iye­o­ka își sta­bi­lea o mantră:

Fie să fiu cal­mă, să tră­iesc în pre­sent, aici și acum. Fie să am un impact emo­țio­nal mic după difi­cul­tă­ți­le din ulti­me­le ore. Fie să văd și să reflect îna­poi fru­mu­se­țea din fie­ca­re om și obiect și fie să am com­pa­siu­ne pen­tru ceea ce min­tea și cor­pul meu a experimentat.”

Publi­cul care o va întâl­ni la con­cer­te­le din Bucu­rești și Con­stan­ța va pri­mi mai mult decât muzi­că exce­len­tă, într‑o pres­ta­ție live de nivel inter­națio­nal, mai mult decât ener­gie pozi­ti­vă și poe­zie în sta­re pură, va pri­mi din gân­du­ri­le și înțe­lep­ciu­nea artis­tei ame­ri­ca­ne, cu ori­gini africane.

Câte­va din gân­du­ri­le ei, extra­se de pe blog sau de pe pagi­na de Facebook:

 • I don’t like suffering, 
  but I love being rescued. 
 • In a series of three or more hear­tbrea­ks with a lover,

occu­py a hia­tus to buffer betwe­en hea­ling ses­sions, except the last.

Thus trans­form your insi­ght to inclu­de forgiveness.

Pull a grip of copper coa­ted reve­la­tions to clear a beau­ti­ful path.

 • I wan­na sing you a new song 
  I wan­na let go of old habits
  I wan­na show the world
  How to embra­ce the day
  With a soun­d­tra­ck to life
 • I throw my han­ds up, 
  I’m all in again.
  I love you morning.

Con­cer­tul de la Bucu­rești va fi des­chis de tru­pa Les Ele­phants Bizar­res, care a lan­sat recent albu­mu­lui „Zoo­lo­gic” și a sin­gle-ului „În culori”.

Bile­te­le sunt dis­po­ni­bi­le pe www.iabilet.ro, la Hard Rock Café/ res­pec­tiv la Doors Club și în rețea­ua de maga­zi­ne Uman din toa­ta țara (Bucu­rești: Bănea­sa Sho­pping City și Pia­ța Roma­nă — Str. Geor­ge Ene­scu nr. 30). Bile­te cu loc în picioa­re sunt dis­po­ni­bi­le pe Even­tim, Myti­c­ket și Bilete.ro, în toa­te punc­te­le cla­si­ce de vân­za­re (Diver­ta, maga­zi­ne­le Oran­ge, Voda­fo­ne, Muzi­ca etc.).

Pen­tru con­cer­tul din Hard Rock Café, bile­te­le nu se scum­pesc în ziua con­cer­tu­lui, ci rămân la pre­țul de 60 de lei în picioa­re și 80 cu loc la masă (număr limitat!).

La Hard Rock Café, acce­sul se face ince­pand cu ora 21:00, iar la Doors Club (Con­stan­ța) acce­sul se face înce­pând cu ora 20:00.

Un eve­ni­ment sus­ți­nut de Best Wes­tern Sti­ll Hotel, Magic FM și City TV.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply