VOLKSBANK Mangalia obligată de instanță să returneze comisionul de risc din convențiile de credit încheiate în franci elveţieni (INTERVIU cu avocatul Florin Răican)

1
681

La sfâr­și­tul lunii febru­a­rie, avo­ca­tul Flo­rin Răi­can din Man­ga­lia a obți­nut o hotă­râre jude­că­to­reas­că pen­tru unul din­tre cli­en­ții săi, prin care VOLKSBANK a fost obli­ga­tă să retur­ne­ze suma de 13.655 CHF, repre­zen­tând comi­sion de risc înca­sat ile­gal în peri­oa­da 2007– 2013,  sumă la care se ada­u­gă dobân­da lega­lă aferentă.

Deo­a­re­ce hotă­rârea pro­nun­ța­tă de Jude­că­to­ria Sec­tor 2 Bucu­rești pre­zin­tă inte­res pen­tru toți cli­en­ții VOLKSBANK care s‑au împru­mu­tat în franci elve­țieni, am soli­ci­tat câte­va infor­ma­ții pe aceas­tă temă avo­ca­tu­lui Flo­rin Răi­can.

- Dom­nu­le avo­cat Flo­rin Răi­can, pen­tru ce tip de con­tract a dis­pus instan­ța res­ti­tu­i­rea comi­sio­nu­lui de risc ?

- Con­trac­tul ana­li­zat de instan­ță a fost o Con­ven­ție de cre­dit înche­ia­tă în anul 2007 pen­tru suma de 190.000 CHF, garan­ta­tă cu o garan­ție rea­lă, res­pec­tiv o ipo­te­că de rang I asu­pra unui imo­bil. Cele mai mul­te din­tre con­trac­te­le înche­ia­te în peri­oa­da 2007 – 2010 în franci elve­țieni au ace­lași tip de clauze.

- Care a fost teme­iul legal în baza căru­ia instan­ța a obli­gat Vol­k­s­bank la res­ti­tu­i­rea comi­sio­nu­lui de risc ?

- Con­sta­ta­rea carac­te­ru­lui abu­ziv și anu­la­rea cla­u­ze­lor con­trac­tu­a­le pri­vi­toa­re la comi­sio­nul de risc (rede­nu­mit ulte­ri­or comi­sion de admi­nis­tra­re cre­dit) a repre­zen­tat doar unul din­tre cape­te­le de cere­re adre­sa­te instan­ței de judecată.

Instan­ța a apre­ciat că ris­cul în legă­tu­ră cu care s‑a per­ce­put comi­sio­nul de risc nu a fost deter­mi­nat la înche­ie­rea con­ven­ți­ei și nu este nici măcar deter­mi­na­bil. Con­di­ți­i­le per­ce­pe­rii comi­sio­nu­lui de risc nu sunt des­cri­se în con­ven­ție și nu exis­tă ele­men­te care să facă posi­bi­lă înțe­le­ge­rea meca­nis­mul per­ce­pe­rii aces­tui comision.

În plus, pen­tru ipo­te­za neîn­de­pli­ni­rii obli­ga­ți­i­lor con­trac­tu­a­le, Vol­k­s­bank avea și are posi­bi­li­ta­tea de a exe­cu­ta silit imo­bi­lul ipotecat.

- Ce alte cereri ați mai adre­sat instan­ței în cadrul aces­tui proces ?

- Am soli­ci­tat înstan­ței să con­sta­te carac­te­rul abu­ziv și nuli­ta­tea abso­lu­tă a cla­u­ze­lor pri­vi­toa­re la modi­fi­ca­rea uni­la­te­ra­lă a ratei dobân­zii.

Modul de revi­zu­i­re struc­tu­ra­lă a ratei dobân­zii func­ție de apa­ri­ția unor schim­bări sem­ni­fi­ca­ti­ve pe pia­ța mone­ta­ră, fără a pre­zen­ta mini­me ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re a aces­tor schim­bări, a fost apre­ciat ca nefi­ind redac­tat în ter­meni clari și nee­chi­voci ast­fel încât instan­ța  a apre­ciat că nu exis­tă un motiv în înțe­le­sul legii, deo­a­re­ce împru­mu­ta­ții nu au avut posi­bi­li­ta­tea cunoaș­te­rii la momen­tul înche­ie­rii con­ven­ți­ei de cre­dit a fac­to­ri­lor ce ar putea con­du­ce la majo­ra­rea ratei dobân­zii pen­tru ipo­te­za pro­du­ce­rii situ­a­ți­ei vizate.

De ase­me­nea, am soli­ci­tat instan­ței să obli­ge Vol­k­s­bank să per­cea­pă o dobân­dă fixă pe toa­tă dura­ta con­ven­ți­ei de cre­dit. Toa­te aces­te cape­te de cere­re au fost admi­se de instanță.

- Cum veți recu­pe­ra efec­tiv suma de 13.655 CHF, repre­zen­tând comi­sio­nul de risc ? Veți exe­cu­ta silit Volksbank ?

- Vol­k­s­bank a noti­fi­cat deja per­soa­ne­le împru­mu­ta­te și le‑a res­ti­tu­it inte­gral suma de bani, înde­pli­nin­du-și ast­fel obli­ga­ți­i­le sta­bi­li­te de instan­ța de judecată.

De alt­fel, pe par­cur­sul între­gu­lui pro­ces, ati­tu­di­nea Vol­k­s­bank a fost una corec­tă, iar eu apre­ciez fap­tul că ban­ca a răs­puns favo­ra­bil tutu­ror soli­ci­tă­ri­lor noastre.

- Totuși, dacă Vol­k­s­bank are sedi­ul în Man­ga­lia iar per­soa­ne­le împru­mu­ta­te sunt tot din Man­ga­lia, de ce ați ales să vă jude­cați la București ?

- Nu a fost vor­ba des­pre ale­ge­rea noas­tră. Cere­rea a fost intro­du­să la înce­pu­tul anu­lui 2013 îna­in­te de intra­rea în vigoa­re a nou­lui Cod de pro­ce­du­ră civi­lă, iar com­pe­ten­ța teri­to­ri­a­lă la acea data era exclu­si­vă, în sen­sul că putea solu­țio­na cere­rea noas­tră doar instan­ța de la sedi­ul pârâ­tu­lui, adi­că de la sedi­ul Vol­k­s­bank Roma­nia S.A., res­pec­tiv Sec­to­rul 2 București.

În pre­zent, dato­ri­tă fap­tu­lui că în ast­fel de cereri sunt inci­den­te nor­me­le juri­di­ce pri­vi­toa­re la pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor și la cla­u­ze­le abu­zi­ve din con­trac­te­le înche­ia­te între pro­fe­si­o­niști și con­su­ma­tori, com­pe­ten­ța este alter­na­ti­vă, cere­ri­le putând fi solu­țio­na­te de instan­țe­le de la domi­ci­li­i­le reclamanților.

- O ulti­mă între­ba­re: Care este nive­lul taxe­lor judi­ci­a­re de tim­bru care tre­bu­ie achi­ta­te pen­tru ast­fel de situ­a­ţii, ast­fel de cereri ?

- Potri­vit legii, acțiu­ni­le și cere­ri­le pri­vi­toa­re la pro­tec­ția drep­tu­ri­lor con­su­ma­to­ri­lor, sunt scu­ti­te de pla­ta taxei judi­ci­a­re de timbru.

- Sti­ma­te dom­nu­le avo­cat Flo­rin Răi­can, vă mulţu­mim pen­tru acest prim inter­viu foar­te inte­re­sant şi vă invi­tăm cu acest pri­lej să susţi­neţi o pagi­nă juri­di­că pe site-ul MangaliaNews.ro, pen­tru a răs­pun­de la între­bă­ri­le citi­to­ri­lor noştri.


Man­ga­lia News, Luni, 03 mar­tie 2014.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply