Tinerii antreprenori pot depune, din 10 martie, cereri pentru granturi de pana la 10.000 euro

0
237

Tine­rii intre­prin­za­tori vor putea depu­ne din 10 mar­tie cereri pen­tru finan­ta­re neram­bu­r­sa­bi­la de pana la 10.000 de euro, data la care Depar­ta­men­tul pen­tru IMM-uri, medi­ul de afa­ceri si turism des­chi­de si inscri­e­rea pen­tru pro­gra­mul de sus­ti­ne­re a feme­i­lor mana­ger din fir­me­le mici si mijlocii.

Debu­tan­tii in afa­ceri, cu var­sta de pana la 35 de ani, pot sa depu­na onli­ne cere­ri­le ince­pand cu data de 10 mar­tie, ora 10.00, pana la epu­i­za­rea buge­tu­lui, in valoa­re da 21 mili­oa­ne de lei, potri­vit date­lor publi­ca­te de Depar­ta­men­tul pen­tru IMM-uri, medi­ul de afa­ceri si turism, cita­te de Mediafax.

Tot la 10 mar­tie va fi des­chi­sa inscri­e­rea onli­ne pen­tru pro­gra­mul pen­tru dezvol­ta­rea cul­tu­rii antre­pre­no­ri­a­le in ran­dul feme­i­lor mana­ger din sec­to­rul IMM-uri­lor. Inscri­e­ri­le se pot face pana pe 16 mar­tie, ora 20:00.

…Tine­rii vor bene­fi­cia prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui pen­tru sti­mu­la­rea infi­in­ta­rii si dezvol­ta­rii micro­in­tre­prin­de­ri­lor de alo­ca­tii finan­ci­a­re neram­bu­r­sa­bi­le repre­zen­tand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echi­va­len­tul in lei, din valoa­rea tota­la a chel­tu­ie­li­lor eli­gi­bi­le afe­ren­te pla­nu­lui de afa­ceri, pen­tru care face dova­da sur­se­lor de cofinantare.

…Intre­prin­za­to­rii mici si mij­lo­cii care vor sa obti­na finan­ta­re pen­tru dezvol­ta­rea si moder­ni­za­rea acti­vi­ta­ti­lor de comer­ci­a­li­za­re a pro­du­se­lor si ser­vi­ci­i­lor de pia­ta vor putea depu­ne cere­ri­le in peri­oa­da 24 apri­lie — 3 mai. Buge­tul alo­cat pro­gra­mu­lui este de 18 mili­oa­ne de lei si va fi uti­li­zat pen­tru acor­da­rea de alo­ca­tii finan­ci­a­re nera­mur­sa­bi­le pen­tru minim 225 beneficiari.

Bene­fi­ci­a­rii eli­gi­bili pri­mesc finan­tari neram­bu­r­sa­bi­le de maxi­mum 80% pen­tru micro­in­tre­prin­deri , 70% pen­tru intre­prin­deri mici si 60% pen­tru intre­prin­deri mij­lo­cii din valoa­rea tota­la a chel­tu­ie­li­lor eli­gi­bi­le efec­tu­a­te (exclu­siv TVA). Valoa­rea maxi­ma a gran­tu­lui nu poa­te depa­si 80.000 lei pen­tru fie­ca­re beneficiar.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe stirileprotv.ro, 06.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply