S‑a modificat legea 215: Primarul este superprimar, preşedintele Consiliului Judeţean devine superpreşedinte (document)

0
132

Asea­ră, târ­ziu, a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei Legea pen­tru modi­fi­ca­rea Legii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le numă­rul 215/2001.

Înce­pând de astăzi, aceas­ta va avea două modi­fi­cări esenţi­a­le:

Art.65 va avea urmă­to­rul cuprins:

- Pri­ma­rul poa­te dele­ga atri­bu­ţi­i­le ce îi sunt con­fe­ri­te de lege şi alte acte nor­ma­ti­ve vice­pri­ma­ru­lui, secre­ta­ru­lui uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, con­du­că­to­ri­lor com­par­ti­men­te­lor fun­cţio­na­le sau per­so­na­lu­lui din apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te, pre­cum şi con­du­că­to­ri­lor şi insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local, în fun­cţie de com­pe­tenţe­le ce le revin în dome­ni­i­le res­pec­ti­ve.

Art. 104 va avea urmă­to­rul cuprins:

- Preşe­din­te­le con­si­li­u­lui judeţean poa­te dele­ga, prin dis­po­zi­ţie, atri­bu­ţi­i­le pre­vă­zu­te la alin. (6) vice­preşe­dinţi­lor, con­du­că­to­ri­lor com­par­ti­men­te­lor fun­cţio­na­le sau per­so­na­lu­lui din apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te, pre­cum şi con­du­că­to­ri­lor insti­tu­ţi­i­lor şi ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res judeţean.   

ziuaconstanta.ro, 19.03.2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply