Radu Cristian a discutat cu agenţii economici despre relansarea turismului în zonă

0
275

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a avut, mier­curi, 26 mar­tie, o întâl­ni­re cu agenţii eco­no­mici din turism, pen­tru a dis­cu­ta des­pre pro­iec­te­le sezo­nu­lui esti­val 2014 şi a cunoa­ş­te direct de la hote­li­eri pro­ble­me­le actu­a­le din acest dome­niu de activitate.

În cadrul între­ve­de­rii, la care a par­ti­ci­pat admi­nis­tra­to­rul public Romu­lus Dumi­tra­na şi repre­zen­tanţi ai Dire­cţi­ei de Turism şi Medi­ul de Afa­ceri din cadrul Pri­mă­ri­ei, s‑au adus în dis­cu­ţie o serie de aspec­te lega­te de revi­go­ra­rea turis­mu­lui din sudul litoralului.

În acest sens, edi­lul Radu Cris­ti­an a rei­te­rat ide­ea con­sti­tu­i­rii agenţi­lor eco­no­mici în patro­na­te puter­ni­ce, care să susţi­nă pro­iec­te via­bi­le, ală­tu­ri de muni­ci­pa­li­ta­te, chiar în rela­ţia cu admi­nis­tra­ţia centrală.

Dacă avem o rela­ţie de par­te­ne­ri­at, împre­u­nă putem face lucruri trai­ni­ce în oraş şi sta­ţiuni. Avem nevo­ie de dum­ne­a­voas­tră să par­ti­ci­pa­ţi activ la relan­sa­rea zonei noas­tre turis­ti­ce. Deve­nim o forţă puter­ni­că, numai dacă sun­tem uni­ţi şi ne pre­zen­tăm la Guvern pen­tru finanţări ale pro­iec­te­lor seri­oa­se, care pot relan­sa lito­ra­lul. Dar mai întâi, tre­bu­ie să ne facem cură­ţe­nie pe pro­pri­e­ta­tea noas­tră”, a opi­nat pri­ma­rul Mangaliei.

Vizavi de aspec­tul cură­ţe­ni­ei în sta­ţiuni, edi­lul a mai pre­ci­zat că acei agenţi eco­no­mici care nu îşi fac cură­ţe­nie şi nu întreţin acti­ve­le pe care le deţin, vor fi san­cţio­na­ţi cu amenzi contravenţionale.

La rân­dul lor, agenţii eco­no­mici au spus că sunt deran­ja­ţi de aspec­tul dezo­lant al clă­di­ri­lor aban­do­na­te, de mize­ria de pe pla­je şi de fap­tul că unii turi­şti îşi par­chea­ză maşi­ni­le direct pe nisip.

Am reu­şit să obţi­nem fon­duri pen­tru rea­bi­li­ta­rea fale­zei Jupi­ter-Nept­un, iar până la anul, în vară, vom avea o fal­ză moder­nă. Îmi doresc, de ase­me­nea, o fale­ză care să lege Man­ga­lia de Olimp. Nu avem resur­se finan­ci­a­re în acest moment, dar sper că acest pro­iect nu va rămâ­ne doar un vis neîm­pli­nit”, a mai pre­ci­zat edi­lul Radu Cristian.

În cadrul întâl­ni­rii, s‑a mai vor­bit des­pre un Regu­la­ment pri­vind acti­vi­ta­tea agenţi­lor eco­no­mici de pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui, care va fi imple­men­tat din vara aces­tui an, ime­di­at ce va fi adop­tat de CLM.

Mier­curi, 26 mar­tie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply