Proiectul judeţean „Stil de viaţă sănătos”, demarat de Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia

0
264

COMUNICAT DE PRESĂ

Vi s‑a întâm­plat să vă uita­ţi în oglin­dă şi să ajun­geţi la con­clu­zia: „Ce bine ar fi fost să am câte­va kilo­gra­me mai puţin!”. Dar să pier­deţi tim­pul în faţa cal­cu­la­to­ru­lui, tele­vi­zo­ru­lui, cu o pun­gă de chip­suri şi o bău­tu­ră energizantă?

Pro­iec­tul judeţean „Stil de via­ţă sănă­tos ”, dema­rat de Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia, doreş­te să răs­pun­dă aces­tor între­bări printr‑o serie de acti­vi­tă­ţi, ce se deru­lea­ză pe par­cur­sul anu­lui şco­lar 2013 — 2014.

     Pri­ma acti­vi­ta­te, „Sun­tem ceea ce mân­căm”s‑a desfă­şu­rat în data de 28.03.2014 şi a avut ca scop edu­ca­rea tine­ri­lor şi adulţi­lor pen­tru for­ma­rea şi pro­mo­va­rea unui stil de via­ţă sănă­tos, prin cul­ti­va­rea obi­ce­iu­ri­lor şi ati­tu­di­ni­lor ali­men­ta­re sănă­toa­se. Ală­tu­ri de ele­vii cla­se­lor a IX‑a D, X A, X D, XI C, XI D, XII A, XII C, XII D, XII E au par­ti­ci­pat par­te­neri din cadrul pro­iec­tu­lui „Stil de via­tă sănă­tos”: O.N.G. LAMAJI SANA, repre­zen­ta­tă prin preşe­din­te, d‑na Euge­nia Petra­che, mem­bri fon­da­tori, d‑na dr. Ana Maria Bucur şi d‑na Lui­si­a­na Calaid­jo­glu, Cen­trul Medi­cal „Sta­re Bună” Man­ga­lia, repre­zen­tat prin d‑na dr.Ana Maria Bucur.

     În debu­tul acti­vi­tă­ţii d‑na prof. Nico­le­ta Teo­do­res­cu a făcut o scur­tă pre­zen­ta­re a celor trei acti­vi­tă­ţi ale pro­iec­tu­lui: „Sun­tem ceea ce mân­căm”, „Min­te, Suflet şi Lite­ra­tu­ră” şi „Eşti gata să intri în joc ?”. În cadrul acti­vi­tă­ţii „Sun­tem ceea ce mân­căm” sunt cuprin­se Sim­po­zio­nul Judeţean „Ce ne spun recla­me­le şi eti­che­te­le”, adre­sat cadre­lor didac­ti­ce şi Con­cur­sul Judeţean „Sun­tem ceea ce mân­căm”, adre­sat elevilor.

     Sub slo­ga­nul „Ale­ge să tră­ieşti sănă­tos! Înce­pe azi!”, d‑na dr. Ana Maria Bucur a pre­zen­tat ele­vi­lor şi cadre­lor didac­ti­ce impli­ca­te prin­ci­pi­i­le de bază ale unei ali­men­ta­ţii sănă­toa­se, com­por­ta­men­te dezi­ra­bi­le, res­pec­tiv con­dam­na­bi­le, exem­ple con­cre­te de acţiuni ce asi­gu­ră „o sta­re de bine”.

     Acti­vi­ta­tea s‑a fina­li­zat cu o expo­zi­ţie gas­tro­no­mi­că la care au par­ti­ci­pat ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce ale Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, urma­tă de o degus­ta­re a pro­du­se­lor. Juri­ul com­pus din d‑na Euge­nia Petra­che, d‑na dr. Ana Maria Bucur, d‑na Lui­si­a­na Calaid­jo­glu, d‑na Sil­via Trîn­că şi preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Şco­lar al Ele­vi­lor, ele­va Iuri­ea Ioa­na, au deli­be­rat Locu­ri­le I, II, III şi Menţiu­ni­le la cate­go­ri­i­le „Gust remar­ca­bil”, „Aspect remar­ca­bil”, „Cali­ta­tea nutri­ti­vă remar­ca­bi­lă”, „Cel mai ine­dit pro­dus” şi Pre­mi­ul de excelenţă.

     Mulţu­mim d‑nului Inspec­tor Şco­lar Gene­ral, prof. dr. Rădu­cu Popes­cu şi tutu­ror invi­ta­ţi­lor, pen­tru că au fost ală­tu­ri de noi la acest eveniment!

     Direc­tor: Prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che,     

     Con­si­li­er de ima­gi­ne: Prof. Nico­le­ta Teodorescu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply