Proiect: Licitaţie pentru gestionarea problemei maidanezilor

0
192

Ges­tio­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fără stă­pân din Man­ga­lia va intra în sar­ci­na unei soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le.

La fine­le lunii vii­toa­re, con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia va orga­ni­za lici­ta­ţia pri­vind atri­bu­i­rea ser­vi­ci­u­lui de ges­tio­na­re a câi­ni­lor fără stă­pân. Potri­vit pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, soci­e­ta­tea care va câş­ti­ga lici­ta­ţia va tre­bui să apli­ce şi noua lege, care înles­neş­te pro­ce­du­ri­le de euta­na­si­e­re a câi­ni­lor. Misiu­nea nu va fi uşoa­ră, pen­tru că Pri­mă­ria Man­ga­lia va impu­ne o con­di­ţie esenţi­a­lă.

Cei care vor con­ce­sio­na ser­vi­ci­ul pen­tru ges­tio­na­rea câi­ni­lor fără stă­pân vor tre­bui să ne sca­pe de patru­pe­de într‑o peri­oa­dă de timp anu­me şi nu să tără­gă­ne­ze lucru­ri­le. Nu vom accep­ta ca pro­ble­ma mai­da­ne­zi­lor să fie „rezol­va­tă” ca până acum, când totul se făcea pe hâr­tie. Adi­că, fir­me­le sau orga­ni­za­ţi­i­le luau bani de la stat pen­tru fie­ca­re câi­ne ste­ri­li­zat şi, uite aşa, soci­e­tă­ţi­le nu aveau niciun inte­res ca aceşti câini să dis­pa­ră de pe stra­dă pen­tru că, dacă se întâm­pla acest lucru, fir­me­le rămâ­neau fără obiec­tul mun­cii”, a expli­cat pri­ma­rul.

El a adă­u­gat că nu‑l inte­re­sea­ză cum va fi rezol­va­tă pro­ble­ma mai­da­ne­zi­lor, dar “în acest an pro­ble­ma câi­ni­lor va fi rezol­va­tă”.

Pen­tru fie­ca­re câi­ne adus în bio­ba­ză, admi­nis­tra­ţia loca­lă plă­teş­te 300 de lei. Aşa că patru­pe­de­le care nu vor fi reven­di­ca­te vor fi euta­na­si­a­te, dar numai în con­di­ţi­i­le legii”, a spus Cris­ti­an Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Joi, 20.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele