Proiect de reamenajare peisagistică în Mangalia şi staţiuni. Ce părere aveţi?

0
434

În cadrul şedinţei ordi­na­re a CL Man­ga­lia, care a avut loc la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, mai mulţi stu­denţi ai Facul­tă­ţii de Urba­nism din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii de Arhi­tec­tu­ră şi Urba­nism Ion Min­cu din Bucu­reşti au pre­zen­tat în faţa con­si­li­e­ri­lor locali un pro­iect de design urban şi pei­sa­gis­tic, ce va fi dema­rat în Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le aferente.

Rea­li­za­rea aces­tu­ia are la bază un acord de par­te­ne­ri­at înche­iat de Pri­mă­ria Man­ga­lia cu insti­tu­ţii spe­cia­li­za­te în design urban şi pei­sa­gis­tic, în vede­rea desfă­şu­ră­rii unui pro­iect prin care insti­tu­ţi­i­le par­te­ne­re îşi pro­pun schim­ba­rea în plan arhi­tec­tu­ral a înfă­ţi­şă­rii Man­ga­li­ei şi sta­ţiu­ni­lor. În acest sens, mai mulţi stu­denţi au inspec­tat, la sfârşi­tul anu­lui tre­cut, toa­te sta­ţiu­ni­le din zona de sud a lito­ra­lu­lui şi au iden­ti­fi­cat o serie de solu­ţii în vede­rea relan­să­rii obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce din zona Mangaliei.

Gru­pul de lucru a cre­at un cir­cu­it isto­ric, cul­tu­ral şi turis­tic, care ar per­mi­te tutu­ror locu­i­to­ri­lor şi turi­ş­ti­lor să des­co­pe­re arta, isto­ria şi fru­mu­seţea ora­şu­lui. Prin aces­te pro­pu­neri, s‑a urmă­rit ame­na­ja­rea zone­lor prin­ci­pa­le de inte­res din acest cir­cu­it şi trans­for­ma­rea aces­to­ra în spa­ţii diver­se şi ani­ma­te des­ti­na­te dife­ri­te­lor acti­vi­tă­ţi, zone pie­to­na­le şi spa­ţii verzi deo­se­bi­te. În urma rea­me­na­jă­rii pro­pu­se în sta­ţiu­nea Saturn, aceas­ta va deve­ni un spa­ţiu coe­rent ce ofe­ră un sis­tem de spa­ţii publi­ce bine pus la punct cu ame­na­jări şi fun­cţiuni spe­ci­fi­ce în care turi­ş­tii vor avea mai mul­te zone pen­tru recreere.

Con­form stra­te­gi­ei de inter­venţie în sta­ţiu­nea Venus, vor fi ame­na­ja­te tra­see pie­to­na­le atât în inte­ri­o­rul sta­ţiu­nii, cât şi către zona de acces a pla­jei şi va fi cre­a­tă o pia­ţe­tă în zona de bazar. Tot în Venus, va fi ame­na­jat un scu­ar de dis­tri­bu­ţie a cir­cu­la­ţi­ei, vor fi monta­te indi­ca­toa­re turis­ti­ce, iar vege­ta­ţia va fi pusă în valoa­re. Pen­tru sta­ţiu­ni­le Jupi­ter şi Cap-Auro­ra, spe­cia­li­ş­tii în design pei­sa­gis­tic s‑au gân­dit la rea­me­na­ja­rea par­că­rii exis­ten­te (55 locuri în Jupi­ter), cre­ş­te­rea pro­cen­ta­ju­lui de spa­ţiu ver­de, remo­de­la­rea zonei afe­ren­te lacu­lui, rea­li­za­rea unei pia­ţe­te — spa­ţiu de soci­a­li­za­re — legă­tu­ra cu fron­tul de apă, orga­ni­za­rea unui spa­ţiu comer­ci­al de tip linear. De ase­me­nea, în Cap-Auro­ra vor fi reli­za­te două tra­see posi­bi­le: unul exclu­siv pie­to­nal, care îi con­fe­ră o ambi­anţă apar­te dato­ri­tă dife­renţei de nivel faţă de pla­jă, iar cel de-al doi­lea, para­lel cu tra­se­ul fale­zei, va însoţi caro­sa­bi­lul ruti­er şi ast­fel supor­tă flu­xul prin­ci­pal al staţiunii.

Potri­vit pro­iec­tu­lui de rea­me­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că, în sta­ţiu­nea Nept­un se doreş­te cre­ş­te­rea acce­si­bi­li­tă­ţii către mare şi inclu­de­rea ele­men­te­lor iden­ti­ta­re cul­tu­ra­le şi natu­ra­le în tra­see turis­ti­ce, pre­cum şi inclu­de­rea malu­ri­lor lacu­ri­lor în tra­se­ul turis­tic cul­tu­ral şi în tra­se­ul fale­zei prin cre­a­rea unui pon­ton şi a altor ame­na­jări spe­ci­fi­ce. Ase­me­nea celor­lal­te sta­ţiuni, în sta­ţiu­nea Olimp vor fi eli­mi­na­te ele­men­te­le care polu­ea­ză vizu­al şi vor fi cre­a­te noi struc­turi pei­sa­gis­ti­ce prin sem­na­li­za­rea inter­se­cţi­i­lor, rea­bi­li­ta­rea pava­je­lor, asi­gu­ra­rea ilu­mi­na­tu­lui de sigu­ranţă şi arhi­tec­tu­ral, ast­fel încât turi­ş­tii să-şi petrea­că seju­rul în con­di­ţii optime.

Refe­ri­tor la imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect, edi­lul Radu Cris­ti­an a afir­mat că: acest pro­iect este făcut cu pro­fe­si­o­ni­şti şi va fi dez­bă­tut public pen­tru a fi cunos­cut de toţi cetă­ţe­nii ora­şu­lui. Deja se lucrea­ză la cele două pro­iec­te de rea­bi­li­ta­re a fale­ze­lor Man­ga­lia — Saturn şi Jupi­ter — Nept­un, iar ime­di­at ce se vor des­chi­de axe­le 2014–2020 pen­tru finanţa­re euro­pea­nă, noi sun­tem pre­gă­ti­ţi să depu­nem docu­men­ta­ţia nece­sa­ră rea­bi­li­tă­rii sta­ţiu­ni­lor. Ast­fel că, pes­te câţi­va ani, putem vor­bi des­pre un lito­ral mult mai atrac­tiv cu o altă abor­da­re din punct de vede­re al ser­vi­ci­i­lor turis­ti­ce ofe­ri­te.

replicaonline.ro/, Luni, 03 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply