Primarul Radu Cristian a oferit flori şi felicitări doamnelor din Mangalia

0
631

Gale­rie FOTO

Cu oca­zia Zilei de 1 Mar­tie, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, însoţit de mai mulţi repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­ei publi­ce loca­le, a ofe­rit flori şi feli­ci­tări doam­ne­lor şi domni­şoa­re­lor din localitate. 

Încă de la pri­me­le ore ale dimi­neţii, repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii s‑au depla­sat la Parohia “Sfân­tul Gher­man” din Man­ga­lia pen­tru a par­ti­ci­pa la hra­mul bise­ri­cii, pri­lej cu care a dăru­it flori şi feli­ci­tări eno­ri­a­şe­lor afla­te la slujbă. 

În semn de preţu­i­re pen­tru pen­sio­na­re­le din muni­ci­piu, edi­lul a înmâ­nat, de ase­me­nea, mai mul­te flori şi feli­ci­tări doam­ne­lor care s‑au reu­nit la Clu­bul Pen­sio­na­ri­lor, situ­at pe stra­da 1 Decem­brie 1918, pen­tru a mar­ca veni­rea pri­mă­ve­rii. De ges­tul pri­ma­ru­lui s‑au bucu­rat şi doam­ne­le în vâr­stă de la Cămi­nul de bătrâni din localitate. 

Pe par­cur­sul săp­tămâ­nii vii­toa­re, edi­lul va fi pre­zent la mai mul­te insti­tu­ţii din oraş pen­tru a feli­ci­ta alte doam­ne şi domni­şoa­re din ora­şul nostru.

Gale­ria FOTO:

1 Mar­tie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply