Primăria Mangalia îşi concesionează cei 4.000 de maidanezi: dacă în 14 zile nu îşi găsesc stăpân, aceştia vor fi eutanasiaţi!

1
369

Anul aces­ta pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân va fi rezol­va­tă“: aşa cum ne‑a obi­ş­nu­it, şi în 2014 pri­mă­ria Man­ga­lia pro­mi­te că mai­da­ne­zii nu vor mai deco­ra stră­zi­le unui lito­ral în aştep­ta­rea turi­ş­ti­lor, nu îi vor mai muş­ca pe local­nici, dar nici nu vor mai oferi un spec­ta­col trist al unor ani­ma­le bol­na­ve, flămân­de şi lovite.

Cum insti­tu­ţia publi­că s‑a dat bătu­tă în faţa „ava­lanşei“ de câini, al căror număr s‑a dub­lat în ulti­mii ani, ajun­gând la cir­ca 4.000, iar plân­ge­ri­le con­tri­bu­a­bi­li­lor şi ale turi­ş­ti­lor curg, con­si­li­e­rii locali au decis acor­da­rea ser­vi­ci­u­lui eca­ri­saj unei fir­me pri­va­te. Pro­iec­tul de hotă­râre a fost apro­bat în luna ianu­a­rie a aces­tui an şi, potri­vit repre­zen­tanţi­lor pri­mă­ri­ei, „în pre­zent se lucrea­ză la caie­tul de sar­cini şi vor fi par­cur­se toa­te pro­ce­du­ri­le lega­le“ pen­tru solu­ţio­na­rea une­ia din­tre cele mai acu­te pro­ble­me din sudul lito­ra­lu­lui: câi­nii fără stăpân.

Lici­ta­ţia publi­că des­chi­să a ser­vi­ci­u­lui public pen­tru ges­tio­na­rea câi­ni­lor fără stă­pân“ va avea loc ime­di­at ce cere­rea de ofe­ră va fi publi­ca­tă pe S.E.A.P. Pro­iec­tul pre­ve­de con­ce­sio­na­rea prin lici­ta­ţie publi­că des­chi­să a aces­tui ser­vi­ciu, fir­ma câş­ti­gă­toa­re urmând să achi­te pri­mă­ri­ei o rede­venţă de 10% din pro­fi­tul net, dar nu mai puţin de 3.000 de lei pen­tru acti­vi­ta­tea desfă­şu­ra­tă pe raza urbei. Dura­ta con­trac­tu­lui este de doi ani.

Agenţii eco­no­mici care doresc să se înscrie în cur­sa pen­tru câş­ti­ga­rea aces­tei lici­ta­ţii tre­bu­ie să ştie că, prin­tre vii­toa­re­le atri­bu­ţii pe care le au, se numă­ră: cap­tu­ra­rea şi trans­por­ta­rea în adă­post a câi­ni­lor fără stă­pân, după un pro­gram pres­ta­bi­lit sau în baza recla­ma­ţi­i­lor scri­se ale per­soa­ne­lor fizi­ce sau juri­di­ce; caza­rea, hră­ni­rea, îngri­ji­rea, depa­ra­zi­ta­rea, vac­ci­na­rea, microciparea/crotalierea câi­ni­lor ce rămân în adă­post, a celor reven­di­ca­ţi sau adop­ta­ţi; înre­gis­tra­rea lor într‑o evi­denţă uni­că; reîn­toar­ce­rea ani­ma­le­lor fără stă­pân în zona în care au fost prin­se, dar şi euta­na­si­e­rea exem­pla­re­lor bol­na­ve (pri­me­le sacri­fi­ca­te) sau sănă­toa­se (după 14 zile lucră­toa­re în care rămân în adăpost).

În 2013, un sin­gur câi­ne a fost adop­tat de la Biobază!

Pri­mă­ria a „numă­rat“, anul tre­cut, pe raza ora­şu­lui, 4.000 de mai­da­nezi. În cifre, situ­a­ţia pe 2013 ara­tă aşa: au fost cap­tu­ra­ţi 973 de câini – aceş­tia fiind trans­por­ta­ţi în adă­post. Au fost reven­di­ca­ţi 40, euta­na­si­a­ţi 6, tra­ta­ţi, mar­ca­ţi şi eli­be­ra­ţi – 967. Situ­a­ţia cea mai tris­tă este cea a ado­pţi­i­lor: anul tre­cut, un sin­gur cetă­ţean a adop­tat, din Bio­ba­ză, un maidanez!

Admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă vrea să ne con­vingă că, prin atri­bu­i­rea eca­ri­sa­ju­lui unei fir­me pri­va­te, cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor de ges­tio­na­re a câi­ni­lor fără stă­pân va cre­ş­te, întru­cât, prin­tre cri­te­ri­i­le în baza căro­ra va fi ales câş­ti­gă­to­rul se numă­ră şi indi­ca­to­rii de per­for­manţă, dotă­ri­le teh­ni­ce etc. „Va exis­ta o sigu­ranţă mai mare pe dome­ni­ul public/privat a cetă­ţe­ni­lor ce nu vor mai fi agre­sa­ţi de mai­da­nezi“, spun cei de la pri­mă­rie, adă­u­gând că: „prin uti­li­za­rea solu­ţi­i­lor moder­ne pen­tru prin­de­rea câi­ni­lor, aceş­tia nu vor fi chinuiţi“.

Viza­te de laţul hin­ghe­ri­lor vor fi mai­de­ne­zii care îşi fac vea­cul în pre­a­j­ma şco­li­lor, gră­di­ni­ţe­lor, locu­ri­lor de joa­că, par­cu­ri­lor, pieţe­lor publi­ce sau în zone­le peri­fe­ri­ce ale ora­şu­lui. Cap­tu­ra­rea (cu cro­se cu laţ sau pla­se) se va face numai de per­so­na­lul anga­jat al ope­ra­to­ru­lui, orga­ni­zat în echi­pe de câte două per­soa­ne, plus şofe­rul mij­lo­cu­lui de trans­port, aces­ta din urmă urmând să fie instru­it spe­cial „să acor­de aju­tor ani­ma­le­lor bol­na­ve“. Auto­ve­hi­cu­le­le spe­ci­a­le de trans­port „tre­bu­ie să ofe­re ani­ma­le­lor sigu­ranţă, secu­ri­ta­te, pro­te­cţie împo­tri­va tem­pe­ri­i­lor natu­rii“, iar cuş­ti­le să fie ale­se în fun­cţie de talia căţe­lu­lui (mai lungi decât cor­pul acestora).

Potri­vit caie­tu­lui de sar­cini al lici­ta­ţi­ei, sub nicio for­mă câi­nii prinşi nu vor fi lovi­ţi, răni­ţi, muti­la­ţi, împu­ş­ca­ţi cu arma sau sar­ba­ca­na dacă sunt deja prinşi în laţ. Căţe­ii mici, de sub 12 săp­tămâni, vor fi, obli­ga­to­riu, hră­ni­ţi de trei ori pe zi, cei mai mici de un an – de două ori pe zi, iar câi­nii adulţi o dată pe zi. Hra­na tre­bu­ie să fie numai proas­pă­tă, cea usca­tă urmând să fie admi­nis­tra­tă indi­vi­du­al şi supravegheat.

La intra­rea în adă­post fie­ca­re câi­ne va pri­mi un număr unic de iden­ti­fi­ca­re, iar după înre­gis­tra­re aceş­tia vor fi exa­mi­na­ţi medi­cal şi repar­ti­za­ţi în fun­cţie de sta­rea de sănă­ta­te, sex, vâr­stă şi grad de agre­si­vi­ta­te. În adă­post, câi­nii vor putea fi adop­ta­ţi fie de per­soa­ne fizi­ce, fie de comu­ni­tă­ţi: în ambe­le cazuri se va asu­ma, în scris, răs­pun­de­rea pen­tru ocro­ti­rea ani­ma­lu­lui, cu inter­di­cţia de a‑l lăsa liber pe dome­ni­ul public. Îna­in­te de eli­be­ra­re, câi­nii sunt ste­ri­li­za­ţi, vac­ci­na­ţi anti­ra­bic şi trataţi.

Pri­mă­ria zice că un mai­da­nez aflat în Bio­ba­ză o „cos­tă“ 300 de lei!

 Fie­ca­re căţel adus în adă­post scoa­te, la ora actu­a­lă, din buge­tul local 286 lei. În aceş­tia bani sunt inclu­se: prin­de­rea – 42 de lei, cro­ta­li­erea – 2,6 lei, vac­ci­nă­ri­le – 44,7 lei, hra­na – 6,10 lei, ser­vi­cii medi­ca­le – 78 lei, neu­tra­li­za­rea – 21 lei. În cadrul lici­ta­ţi­ei, prin­tre cri­te­ri­i­le de depar­ta­ja­re ale ofer­tanţi­lor se numă­ră nive­lul tari­fu­lui pro­pus pen­tru ges­tio­na­rea câi­ni­lor, nive­lul pro­pu­ne­rii inves­ti­ţi­i­lor vii­toa­re, finanţa­te din veni­turi pro­prii sau alte veni­turi ale ofer­tan­tu­lui, ală­tu­ri de nive­lul pro­pus al redevenţei.

Tra­ta­ţi, depa­ra­zi­ta­ţi şi supra­ve­ghea­ţi 14 zile lucră­toa­re, în cazul în care nu vor fi nici reven­di­ca­ţi, adop­ta­ţi, adop­ta­ţi la dis­tanţă sau menţi­nu­ţi în adă­post, câi­nii vor fi euta­na­si­a­ţi. Este inter­zi­să euta­na­si­e­rea ani­ma­le­lor fără stă­pân, care nu sufe­ră de boli incu­ra­bi­le, îna­in­te de expi­ra­rea ter­me­nu­lui de 14 zile. Euta­na­si­e­rea ani­ma­le­lor urmea­ză să se facă doar de medi­cul vete­ri­nar, în urma unei deci­zii lua­te de un repre­zen­tant al pri­ma­ru­lui. ONG-uri­le vor avea drep­tul să îşi desem­ne­ze repre­zen­tanţi care să asis­te la euta­na­si­e­re. Cada­vre­le ani­ma­le­lor sacri­fi­ca­te or fi trans­por­ta­te la o uni­ta­te de neu­tra­li­za­re sau dis­tru­se la pro­pria insta­la­ţie de incinerare.

Agen­tul eco­no­mic ce va dema­ra hin­ghe­ri­a­da la Man­ga­lia urmea­ză să fina­li­ze­ze ame­na­ja­rea adă­pos­tu­lui (extrem de sub­di­men­sio­nat la ora actu­al), să anga­je­ze forţă de mun­că loca­lă (anga­ja­ment ce ar adu­ce „punc­te“ ofer­tanţi­lor) şi, cel mai impor­tant, con­ce­sio­na­rul câş­ti­gă­tor va asi­gu­ra „rapor­tul optim între preţ (mic) al tari­fe­lor şi cali­ta­te (ridi­ca­tă) a serviciilor“.

Pri­mă­ria spu­ne că ter­me­nul pen­tru înche­ie­rea pro­ce­du­rii de con­ce­sio­na­re este de… 5 luni! Anu­nţul lici­ta­ţi­ei pen­tru tre­ce­rea la pri­vat a ser­vi­ci­u­lui eca­ri­saj a fost înre­gis­trat, potri­vit pri­mă­ri­ei, pe S.E.A.P., pe 11 mar­tie a.c.

 

Sur­sa: editiadesud.ro, 19.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sper ca acţiu­nea să se desfă­şoa­re nu numai în ora­şul pro­priu-zis, ci şi în sta­ţiu­ni­le afe­ren­te (com­ple­xul Man­ga­lia-Nord), care apa­rţin tot de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. La Saturn, Venus sau Jupi­ter, dar şi la Nept­un şi Olimp e o teroa­re a mer­ge pe aco­lo, mai ales în extra­se­zon, când nu sunt turi­şti. Nu mi se pare nor­mal ca dome­ni­ul public, la care con­tri­bu­im cu toţii prin taxe şi impo­zi­te, să fie popu­lat de aces­te ani­ma­le care dese­ori sunt extrem de vio­len­te. Iar­na, dacă treci prin­tre hote­lu­ri­le Nar­cis, Semi­ra­mis, Aida etc., ai toa­te şanse­le să fii sfâşi­at de câini, ba chiar şi vara, une­ori, sunt obraz­nici! Nu mai zic la Venus, unde jumă­ta­te din sta­ţiu­ne este în paragină!…
    Tre­bu­ie oda­tă rezol­va­tă aceas­tă pro­ble­mă care de ani de zile tero­ri­zea­ză atât local­ni­cii, cât şi turi­ş­tii ce vin la Man­ga­lia şi în sta­ţiu­ni­le din nor­dul său!

Leave a Reply