PARCUL INDUSTRIAL MANGALIA a preluat un cămin de locuinţe de la DMHI

2
3161

Comu­ni­cat de presă

Repre­zen­tanţii Par­cu­lui Indus­tri­al Man­ga­lia anu­nţă pre­lu­a­rea cămi­nu­lui de nefa­mi­li­şti situ­at în incin­ta insti­tu­ţi­ei, ca urma­re a înce­tă­rii con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re   înche­iat cu S.C. Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A.

Înce­pând cu 1 mar­tie a.c., imo­bi­lul se află în admi­nis­tra­rea Par­cu­lui Indus­tri­al, urmând să fie pus la dis­po­zi­ţia auto­ri­tă­ţii loca­le. Imo­bi­lul are un număr de 95 de came­re, din care 80 pot fi cazate/repartizate. În acest sens, repre­zen­tanţii Par­cu­lui Indus­tri­al doresc o cola­bo­ra­re cu admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă în vede­rea ocu­pă­rii aces­tor spa­ţii loca­ti­ve de către cetă­ţe­nii ora­şu­lui, care nu deţin o locu­inţă, aju­tând ast­fel la rezol­va­rea numă­ru­lui mare de cereri de locuinţe.

În pre­zent, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia exis­tă apro­xi­ma­tiv 800 de cereri de locu­inţă, atât pen­tru ANL, cât şi pen­tru locu­inţe soci­a­le sau de închi­ri­at. La înce­pu­tul aces­tui an, Pri­mă­ria a repar­ti­zat un număr de 7 locu­inţe în blo­cu­ri­le ANL de pe stra­da Oituz. Este vor­ba des­pre apar­ta­men­te­le eli­be­ra­te de foş­tii chi­ri­a­şi, în urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te de municipalitate.

După cum se ştie, unii din­tre cei care locu­iau în blo­cu­ri­le ANL nu mai înde­pli­neau con­di­ţi­i­le lega­le de a ocu­pa ace­le locu­inţe, fiind ast­fel obli­ga­ţi să le eli­be­re­ze. În acest fel, au fost puse la dis­po­zi­ţia auto­ri­tă­ţi­lor loca­le 4 gar­so­ni­e­re, 2 apar­ta­men­te cu 2 came­re şi un apar­ta­ment cu 3 came­re. Toa­te aces­tea au fost repar­ti­za­te altor cetă­ţeni, care erau înscri­şi de mai mulţi ani pe lis­ta de pri­o­ri­tă­ţi, aceas­ta fiind apro­ba­tă de Con­si­li­ul Local în cur­sul anu­lui trecut.

Noii chi­ri­a­şi sunt fami­lii com­pu­se din 2, 3 şi res­pec­tiv 4 per­soa­ne. Titu­la­rii con­trac­te­lor de închi­ri­e­re au vâr­ste de până în 35 de ani şi înde­pli­nesc toa­te con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te de lege pen­tru a pri­mi locu­inţe­le în chi­rie. Aceş­tia vor plăti chi­rie la Pri­mă­rie, con­form regle­men­tă­ri­lor din legea ANL. În peri­oa­da urmă­toa­re vor mai fi repar­ti­za­te alte locu­inţe soci­a­le şi de închi­ri­e­re celor care înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le în acest sens. Locu­inţe­le se află în zone­le Dobro­gea II şi M.I. Dobrogeanu.

 12 mar­tie 2014, trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Domn pri­mar, nu ar fi mai bine daca ati scoa­te rro­mii din zona bara­ci­lor, adi­ca dobro­gea­nu, ca sa putem res­pi­ra si noi usu­rati? Rro­mii au ega­lat numa­rul cai­ni­lor vaga­bonzi. E absurd sa ceri cui­va sa locu­ias­ca acolo.

Leave a Reply