O româncă, în comunitatea celor mai importanți lideri tineri ai lumii !

0
243

Român­ca Iri­na Anghel–Enescu a fost inclu­să de Foru­mul Eco­no­mic Mondi­al de la Davos în gru­pul tine­ri­lor lideri de anver­gu­ră glo­ba­lă, care for­mea­ză comu­ni­ta­tea Young Glo­bal Leaders.

Iri­na Anghel–Enescu con­du­ce, în pre­zent, din pozi­ția de mana­ging direc­tor al Sou­th Eas­tern Euro­pean Pri­va­te Equ­i­ty and Ven­tu­re Capi­tal Asso­ci­a­tion (SEEPEA).

De ase­me­nea, Iri­na Anghel-Ene­scu este preşe­din­te­le Clu­bu­lui Har­vard Româ­nia-Mol­do­va, mem­bru în board-uri­le mai mul­tor orga­ni­za­ţii non-pro­fit şi fon­da­toa­rea Aso­ci­a­ţi­ei Tri­ple Helix, care deru­lea­ză pro­iec­te pen­tru acce­le­ra­rea dezvol­tă­rii Româ­ni­ei, cu accent pe antre­pre­no­ri­at, edu­ca­ţie şi leadership.

Prin inclu­de­rea ei în comu­ni­ta­tea Young Glo­bal Lea­ders, Iri­na Anghel–Enescu se ală­tu­ră unei lis­te de per­so­na­li­tă­ţi, care i‑a inclus în decur­sul tim­pu­lui pe pre­mi­e­rul Marii Bri­ta­nii David Came­ron, pe fon­da­to­rii Goo­gle, Face­bo­ok şi Wiki­pe­dia, Lar­ry Page, Mark Zuc­ker­berg, res­pec­tiv Jim­my Wales, pe prinţul moş­te­ni­tor al Nor­ve­gi­ei Haa­kon, pe CEO-ul Yahoo Maris­sa Mayer, dar şi pe bine­cu­nos­cu­ta vede­tă TV Oprah Win­frey sau pe fai­mo­sul tenis­man Roger Federer.

Citi­ti mai mult pe ro.stiri.yahoo.com, 11.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply