Noii miniştri ai Guvernului Ponta au depus jurământul

0
212

Băsescu: “Mă impre­sio­nea­ză numă­rul mare de mini­ş­tri tineri”.

Noii mini­ş­tri ai Guver­nu­lui Pon­ta au depus jurămân­tul. Băsescu: “Mă impre­sio­nea­ză numă­rul mare de mini­ş­tri tineri” (Ima­gi­ne: Gabriel Petrescu/Mediafax Foto).

…Preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu a sem­nat mier­curi, decre­tul pri­vind revo­ca­rea din fun­cţie şi numi­rea unor mem­bri ai Guver­nu­lui.

Potri­vit decre­tu­lui, se numesc în fun­cţia de mem­bru al Guver­nu­lui:

 • Gabriel Oprea — vice­prim-minis­tru, minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne,
 • Daniel Con­stan­tin — vice­prim-minis­tru, minis­trul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le,
 • Hunor Kele­men — vice­prim-minis­tru, minis­trul Cul­tu­rii,
 • Ioa­na-Maria Petres­cu — minis­trul Finanţe­lor Publi­ce,
 • Koro­di Atti­la — minis­trul Mediu­lui şi Schim­bă­ri­lor Cli­ma­ti­ce,
 • Con­stan­tin Niţă — minis­trul Eco­no­mi­ei,
 • Ale­xan­dru-Răzvan Coto­ve­lea — minis­trul pen­tru Soci­e­ta­tea Infor­ma­ţio­na­lă,
 • Nico­lae Băni­cio­iu — minis­trul Sănă­tă­ţii,
 • Rova­na Plumb — minis­trul Mun­cii, Fami­li­ei, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Per­soa­ne­lor Vâr­st­ni­ce,
 • Dan-Coman Şova, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor,
 • Gabrie­la Sza­bó — minis­trul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui;
 • Adri­a­na-Doi­na Pană — minis­trul dele­gat pen­tru Ape, Păduri şi Pis­ci­cul­tu­ră,
 • Flo­rin-Nico­lae Jia­nu — minis­trul dele­gat pen­tru Între­prin­de­ri­le Mici şi Mij­lo­cii, Medi­ul de Afa­ceri şi Turism,
 • Răzvan-Eugen Nico­les­cu — minis­trul dele­gat pen­tru Ener­gie,
 • Eugen Nico­li­cea — minis­trul dele­gat pen­tru Rela­ţia cu Par­la­men­tul,
 • Bogdan-Dra­goş-Aure­liu Mari­an-Sta­no­e­vici — minis­trul dele­gat pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni,
 • Aure­lia Cris­tea — minis­trul dele­gat pen­tru Dia­log Soci­al.

Mai mult, pe mediafax.ro/politic/, Mier­curi, 5 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply