Ministrul Mediului promite o nouă analiză a proiectului Roşia Montană

0
303

Noul minis­tru al mediu­lui a decla­rat la Ora­dea că vor fi rea­na­li­za­te mai mul­te infor­ma­ţii din dosa­rul avi­ză­rii pro­iec­tu­lui mini­er Roşia Monta­nă. Atti­la Koro­di s‑a decla­rat revol­tat că fir­me­le care fac pros­pe­cţii pen­tru des­co­pe­ri­rea zăcă­min­te­lor de gaze intră pes­te tere­nu­ri­le private.

Atti­la Koro­di susţi­ne că sunt pro­ble­me de cre­di­bi­li­ta­te în pri­vinţa unor infor­ma­ţii pri­mi­te de la Roşia Monta­nă Gold Corporation.

Pro­ble­ma iazu­lui de decan­ta­re, a per­mea­bi­li­tă­ţii. Sunt con­vins că vom face un stu­diu adec­vat. Cu Aca­de­mia Româ­nă. cu Insti­tu­tul Român Geo­lo­gic, dar nu pen­tru 9 zile sau cinci zile în timp de iar­nă, ci cum tre­bu­ie făcut, ca să avem o ima­gi­ne foar­te cla­ră”, sus­ți­ne Atti­la Koro­di, minis­trul Mediului.

Minis­trul spu­ne că extra­cţia de hidro­car­buri tre­bu­ie ana­li­za­tă pen­tru fie­ca­re caz în par­te şi a insis­tat pe inter­di­cţia de folo­si­re a frac­tu­ră­rii hidraulice.

La ora actu­a­lă, ori­ce pros­pe­cţiu­ne care s‑ar face, în avi­zul de mediu scrie bol­du­it “fără frac­tu­ra­re hidra­uli­că. Com­pa­ni­i­le care au pri­mit drept de explo­ra­re, n‑au drep­tul să facă frac­tu­ra­re hidraulică.”

Citi­ti mai mult pe ro.stiri.yahoo.com, 26.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply