MANGALIA: “Povestea lui 7”, la Târgul de Turism al României

1
346

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te vor fi repre­zen­ta­te la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei care se desfă­şoa­ră în peri­oa­da 13–16 mar­tie, la Romex­po Bucu­reşti. În par­te­ne­ri­at cu Fan­RO­ma­nia Hol­ding, Aso­ci­a­ţia de Pro­mo­va­re a Turis­mu­lui şi cei mai impor­tanţi agenţi eco­no­mici din sta­ţiu­ni­le Saturn, Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra, Nept­un şi Olimp, Pri­mă­ria Man­ga­lia pro­mo­vea­ză ofer­te­le turis­ti­ce în cadrul stan­du­lui pro­priu (62–64) aflat în pavi­li­o­nul C5 al Com­ple­xu­lui Expo­zi­ţio­nal Romexpo.

La aceas­tă mani­fes­ta­re expo­zi­ţio­na­lă de refe­rinţă pen­tru turis­mul intern şi inter­na­ţio­nal, sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc se vor pre­zen­ta cu un con­cept uni­tar, într-un spa­ţiu gene­ros, orga­ni­zat pe tema ”Poves­tea lui 7”.

Ce este 7? O cifră inte­re­san­tă, cu diver­se cono­ta­ţii nume­ro­lo­gi­ce, care defi­neș­te anul 2014 (2+0+1+4=7) şi care poa­te fi regă­si­tă în culo­ri­le cur­cu­be­u­lui ce vor repre­zen­ta de acum îna­in­te fie­ca­re sta­ţiu­ne: Olimp – roşu, Nept­un – oranj, Jupi­ter – gal­ben, Cap Auro­ra – ver­de, Venus – albas­tru, Saturn – indi­go, Man­ga­lia – vio­let.

Ide­ea a fost pusă la punct în urma nume­roa­se­lor întâl­niri ale repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le cu agenţii eco­no­mici ce ope­rea­ză în turis­mul lito­ral de sud. Rezul­ta­tul aces­tei bune cola­bo­rări este vizi­bil atât în orga­ni­za­rea stan­du­lui, cât şi în cali­ta­tea şi ori­gi­na­li­ta­tea mate­ri­a­le­lor de promovare.

Un ast­fel de mate­ri­al este revis­ta ”Vacanţa ta… la Man­ga­lia”, în care sunt pre­zen­te prin­ci­pa­le­le infor­ma­ţii des­pre caza­re, diver­tis­ment, posi­bi­li­tă­ţi de recre­e­re pen­tru adulţi şi copii, spa şi tot ceea ce au nevo­ie turi­ş­tii pen­tru  vacanţă de 7 ste­le la Mangalia.

Stan­dul de pre­zen­ta­re este orga­ni­zat con­form aces­tui nou con­cept uni­tar bazat pe ste­lu­ţa vese­lă şi pe sem­ni­fi­ca­ţia cifrei 7 refe­ri­tor la Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le aferente.

Spa­ţi­ul va fi ani­mat de nume­roa­se per­so­na­li­tă­ţi ale show-busi­ne­ss-ului româ­nesc invi­ta­te să vizi­te­ze deo­cam­da­tă ima­gi­nar, ulte­ri­or fizic, sta­ţiu­ni­le Mangaliei.

Potenţi­a­lii turi­şti vor fi întâm­pi­na­ţi cu ofer­te deo­se­bi­te, cu sur­pri­ze şi vor putea par­ti­ci­pa la o tom­bo­lă cu pre­mii con­stând într-un sejur com­plet într-una din sta­ţiu­ni­le din sudul litoralului.

Mier­curi, 12 mar­tie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply