Mangalia — Plan pentru desfiinţarea târgurilor auto ad-hoc

0
280

Pri­mă­ria Man­ga­lia a pre­gă­tit o sur­pri­ză pen­tru cei care îşi expun maşi­ni­le la vân­za­re ocu­pând ile­gal dome­ni­ul public: amenzi usturătoare!

Cri­za spa­ţi­i­lor de par­ca­re a deter­mi­nat con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia să ia măsuri dure împo­tri­va celor care par­chea­ză abu­ziv pe dome­ni­ul public. În aceas­tă idee, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a pre­zen­tat vineri sea­ră, la şedinţa Con­si­li­u­lui Local, un pro­iect de hotă­râre pri­vind flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui pe stră­zi­le ora­şu­lui. În pro­iec­tul pro­pus de edi­lul Man­ga­li­ei s‑au făcut pro­pu­neri pen­tru sta­bi­li­rea unor regle­men­tări refe­ri­toa­re la regi­mul de acces şi cir­cu­la­ţie, sta­ţio­na­re şi par­ca­re pe dru­mu­ri­le publi­ce din municipiu.

Cir­cu­la­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor este îngre­u­na­tă de maşi­ni­le par­ca­te pe mar­gi­nea şose­le­lor. În plus, sunt anu­mi­te per­soa­ne care îşi lasă maşi­ni­le nemi­ş­ca­te câte­va luni, ceea ce nu este nor­mal. De ace­ea, am cerut con­si­li­e­ri­lor locali apli­ca­rea unor amenzi dras­ti­ce pen­tru cei care par­chea­ză abu­ziv pe dome­ni­ul public, amenzi care se ridi­că la câte­va mii de lei”, a spus Cris­ti­an Radu. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a adă­u­gat că, prin inter­me­di­ul pro­iec­tu­lui său, sunt viza­ţi în spe­cial cei care îşi expun maşi­ni­le la vân­za­re pe dome­ni­ul public. „Prin noi­le amenzi, încer­căm să deblo­căm locu­ri­le de par­ca­re şi să deter­mi­năm deţi­nă­to­rii aces­tor maşini să exe­cu­te aceas­tă ope­ra­ţiu­ne comer­ci­a­lă în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te”, a spus Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro/, 01.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply