Mangalia: Închirierea locurilor de parcare, iniţiativă respinsă din start de consilieri!

0
284

În ulti­mii zece ani, numă­rul auto­ve­hi­cu­le­lor, care rulea­ză pe stră­zi­le Man­ga­li­ei, a cres­cut foar­te mult, iar lucru­ri­le nu s‑au oprit aici, ast­fel că de la o lună la alta con­ti­nuă să apa­ră alte zeci de maşini.

Din aceas­tă cau­ză, la pri­me­le ore ale dimi­neţii, la prânz, dar şi după ora 17.00, tra­fi­cul în Man­ga­lia devi­ne sufo­cant. Situ­a­ţia se va acu­ti­za în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val, când car­ti­e­re­le Man­ga­li­ei, dar şi sta­ţiu­ni­le vor fi, prac­tic, lua­te cu asalt de către turi­şti, care fie se cazea­ză în zonă, fie se depla­sea­ză către Vama Veche sau Bulgaria.

Pen­tru local­nici, tra­fi­cul infer­nal din cur­sul verii, dar şi impo­si­bi­li­ta­tea de a mai găsi un loc de par­ca­re – greu de iden­ti­fi­cat chiar şi în extra­se­zon – repre­zin­tă nea­jun­suri sâcâi­toa­re care în loc să fie eli­mi­na­te, au deve­nit o „modă” estivală.

Cei care au cel mai mult de sufe­rit sunt cetă­ţe­nii de la bloc pen­tru care par­ca­rea auto­tu­ris­me­lor repre­zin­tă o ade­vă­ra­tă aven­tu­ră chiar şi în con­di­ţi­i­le în care au ame­na­ja­te par­cări în faţa imo­bi­le­lor. Şi mai rău o duc cei care nu dis­pun de par­cări în faţa sau spa­te­le blo­cu­ri­lor, aceş­tia fiind nevo­iţi să-şi lase maşi­ni­le pe stră­zi­le prin­ci­pa­le. Aşa se face că străzi pre­cum Roze­lor, Ion Cre­an­gă, Mun­ci­to­ru­lui, Şosea­ua Con­stanţei etc. se îngus­tea­ză, vara, din cau­za numă­ru­lui mare de auto­ve­hi­cu­le par­ca­te pe ambe­le mar­gini ale drumului.

Din cau­za ava­lanşei de sesi­zări pe mar­gi­nea tra­fi­cu­lui aglo­me­rat în spe­cial în peri­oa­da sezo­nu­lui, spre sfârşi­tul anu­lui tre­cut, con­du­ce­rea ADPP Man­ga­lia a luat deci­zia ofe­ri­rii per­soa­ne­lor care locu­iesc la bloc posi­bi­li­ta­tea să-şi închi­ri­e­ze spa­ţii de par­ca­re. „Am tri­mis tutu­ror aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari adre­se prin care le-am cerut să iden­ti­fi­ce per­soa­ne­le care şi-ar dori să închi­ri­e­ze un loc de par­ca­re con­tra unei taxe anu­a­le. Rea­cţia aces­tui demers a fost cât se poa­te de pozi­ti­vă, în sen­sul că am pri­mit lis­te cu sute de per­soa­ne inte­re­sa­te de la mai mul­te aso­ci­a­ţii. Ca urma­re a aces­tui răs­puns, am îna­in­tat Con­si­li­u­lui Local pro­pu­ne­rea apro­bă­rii unei hotă­râri care să para­fe­ze măsu­ra bene­fi­că local­ni­ci­lor mai ales în peri­oa­da cal­dă a anu­lui”, a decla­rat, pen­tru „Edi­ţia de Sud”, Cătă­lin Cor­naci, direc­to­rul ADPP Mangalia.

Băta­ia” pe locu­ri­le de par­ca­re, nein­te­re­san­tă pen­tru cei cu pute­re de decizie!

Con­trar aştep­tă­ri­lor, aleşii locali nu au fost foar­te încân­ta­ţi de ide­ea închi­ri­e­rii locu­ri­lor de par­ca­re, ast­fel că, în pre­zent, nu exis­tă o hotă­râre de Con­si­liu prin care să se pună în apli­ca­re aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă dori­tă atât de ADPP, cât şi de cetă­ţeni. Lip­sa de inte­res şi refu­zul de a da undă ver­de unei măsuri în bene­fi­ci­ul local­ni­ci­lor nu pot fi puse decât pe sea­ma fap­tu­lui că marea majo­ri­ta­te a con­si­li­e­ri­lor locu­iesc la vile, care le asi­gu­ră spa­ţii de par­ca­re pen­tru luxoa­se­le auto­tu­ris­me pe care le deţin. Prin urma­re, de ce s‑ar mai gân­di la cei care se chi­nu­ie, vara, ore în şir să găseas­că un loc de par­ca­re, la cei care blo­chea­ză auto­tu­ris­me­le veci­ni­lor, vânând de la geam un loc liber sau la cei care îşi lasă maşi­ni­le la câte­va străzi dis­tanţă de blo­cul în care locuiesc?!

Şi cum turi­ş­tii o dată insta­la­ţi prin car­ti­e­re, nici că îşi mai mută auto­tu­ris­me­le par­ca­te pe spa­ţi­i­le local­ni­ci­lor până la ter­mi­na­rea seju­ru­lui, dis­cu­ţi­i­le în con­tra­dic­to­riu se ţin lanţ, aces­tea cul­minând cu ade­vă­ra­te scan­da­luri şi ame­ninţări mai cu sea­mă când man­ga­li­oţii îşi găsesc maşi­ni­le zgâriate!

Direc­to­rul ADPP este de păre­re că sin­gu­ra vari­an­tă sal­va­toa­re o repre­zin­tă supu­ne­rea posi­bi­li­tă­ţii de închi­ri­e­re a locu­ri­lor de par­ca­re dez­ba­te­rii publice.

În acest fel, poa­te, se vor con­vin­ge şi con­si­li­e­rii că măsu­ra este oport­u­nă şi dori­tă de către cetă­ţeni. După dez­ba­te­rea publi­că, se va cre­io­na pro­iec­tul de hotă­râre cu care vom ajun­ge, din nou, în faţa con­si­li­e­ri­lor în vede­rea supu­ne­rii la vot”, a mai spus Cătă­lin Cornaci.

Să spe­răm că cei aleşi să repre­zin­te inte­re­se­le şi doleanţe­le cetă­ţe­ni­lor vor reve­ni la sen­ti­men­te mai bune şi vor deci­de să apro­be aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, chiar dacă din aceas­tă deci­zie, pen­tru ei, per­so­nal, nu se naş­te niciun avantaj!

editiadesud.ro 25.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply