Lucrări: Istoria Mangaliei, readusă la viaţă cu deţinuţi de la Poarta Albă

0
270

 

80 de deţi­nu­ţi, încar­ce­ra­ţi în regim semi­des­chis în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă, lucrea­ză la res­ta­u­ra­rea unor ziduri şi tur­nuri ale vechii cetă­ţi Callatis.

Lucră­ri­le la un şan­ti­er arhe­o­lo­gic sunt extrem de difi­ci­le şi pre­su­pun o mun­că bru­tă şi migă­loa­să, la care nu mulţi se încu­me­tă. De ace­ea, fir­ma care se ocu­pă de lucră­ri­le de res­ta­u­ra­re a unor ziduri şi tur­nuri ale vechii cetă­ţi Cal­la­tis a ape­lat la deţi­nu­ţii încar­ce­ra­ţi în Peni­ten­ci­a­rul de la Poar­ta Albă.

Repre­zen­tan­tul fir­mei, Flo­rin Enuc, a decla­rat că deţi­nu­ţii, care sunt închi­şi în regim semi­des­chis, sunt extrem de har­nici şi lucrea­ză sub îndru­ma­rea cer­ce­tă­to­ri­lor de la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis. „Deţi­nu­ţii sunt mână de lucru iefti­nă şi pot fi anga­ja­ţi în dife­ri­te dome­nii, inclu­siv în lucrări de arhe­o­lo­gie. Noi am anga­jat de la Poar­ta Albă 80 de per­soa­ne, care depun o mun­că exem­pla­ră”, a spus Flo­rin Enuc.

Rea­bi­li­ta­rea Cetă­ţii Cal­la­tis face par­te din­tr-un amplu pro­iect al Pri­mă­ri­ei, inti­tu­lat „Cal­la­tis — Isto­rie la malul mării“, care impli­că refa­ce­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral din zonă. Mai con­cret, este vor­ba de res­ta­u­ra­rea unor ziduri şi tur­nuri ale vechii cetă­ţi Callatis.

Este păcat ca aceas­tă ceta­te, care era ascun­să după mără­cini şi buru­ieni, să nu fie reda­tă cir­cu­i­tu­lui turis­tic”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. Potri­vit edi­lu­lui, pro­iec­tul a fost dema­rat în 2007, dar a fost aban­do­nat timp de mai mulţi ani.

Avem o ceta­te de pre­zen­tat turi­ş­ti­lor. Spe­răm ca, în vara lui 2015, toa­te atra­cţi­i­le par­cu­lui arhe­o­lo­gic să poa­tă fi acce­si­bi­le atât locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui, cât şi turi­ş­ti­lor“, a decla­rat edilul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Sam­ba­ta, 29.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply