LITORAL TV: SIMONA HALEP, CETĂȚEAN DE ONOARE AL CONSTANȚEI

0
261

Simo­na Halep a pri­mit titlul de Cetă­ţean de Onoa­re al Con­stanţei, ora­șul în care a făcut pri­mii pași către per­for­man­ță. Pre­zent la ședin­ța ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, tatăl spor­ti­vei, Ste­re Halep a fost cel care a pri­mit diplo­ma și pla­che­ta de recu­noș­tin­ță din par­tea auto­ri­tă­ți­lor loca­le.

I‑am dat o ves­te mare Simo­nei. Când a auzit a avut o ener­gie în plus și a ajuns în semi­fi­na­le.” a decla­rat tatăl Simo­nei Halep.

După ce în 2013, Simo­na Halep a pri­mit dis­tinc­ția ono­ri­fi­că din par­tea Pri­mă­ri­ei Buș­te­ni, pen­tru ascen­siu­nea ful­mi­nan­tă în teni­sul mondi­al, şi ora­șul natal al Simo­nei recu­noaș­te meri­te­le spor­ti­vei de per­for­man­ță.

Mă bucur că în man­da­tul meu se întâm­plă ast­fel de eve­ni­men­te, adi­că acor­da­rea titlu­lui de cetă­țean de onoa­re al jude­țu­lui Con­stan­ța. Sper că Simo­na Halep va ajun­ge nr. 1 în lume.” a decla­rat Nicu­șor Con­stan­ti­ne­scu, pre­șe­din­te­le CJC Con­stan­ța.

Simo­na Halep a pără­sit ora­șul de la malul mării la vâr­sta de 16 ani, pen­tru a‑și dedi­ca via­ța teni­su­lui.

Con­stan­ța a avut mul­te nume de rezo­nan­ță în sport. Simo­na este mode­lul de urmat pen­tru foar­te mulți spor­tivi. Pen­tru ea mun­ca repre­zin­tă modul de a obține per­for­man­ța.” a afir­mat Ele­na Frîn­cu, fost cetă­ţean de onoa­re al Con­stanţei.

La cei 22 de ani, spor­ti­va s‑a cla­sat locul cinci în cla­sa­men­tul mondi­al, cea mai bună pozi­ţie ocu­pa­tă vreo­da­tă de o jucă­toa­re de tenis din Româ­nia.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply