Litoral Tv: Oportunități pentru copiii supradotați

0
209

Copi­ii care se remar­că cu rezul­ta­te deo­se­bi­te au noi oport­u­ni­tăți de afir­ma­re! O cam­pa­nie lan­sa­tă, la înce­pu­tul aces­tei luni, la nivel națio­nal, își pro­pu­ne să iden­ti­fi­ce copi­ii supra­do­tați ai Româ­ni­ei pen­tru a‑i înscrie într-un pro­gram de edu­ca­ție diferențiată. 

La Con­stan­ța exis­tă deja un Cen­tru de Exce­len­ță, în cadrul căru­ia sunt înscriși sute de elevi cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învățătură.

Cen­trul de Exce­len­ță din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a luat fiin­ță anul tre­cut, în noiem­brie, iar de atunci, sute de elevi bene­fi­ci­a­ză de o învă­ța­re diferențiată.

Noi, încă de anul tre­cut, în luna noiem­brie, am luat deci­zia în cadrul Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ție să înfi­in­țăm în Con­stan­ța un Cen­tru de exce­len­ță, ca urma­re a rezul­ta­te­lor foar­te bune obți­nu­te de ele­vii con­stăn­țeni la olim­pi­a­de și con­cur­su­ri­le șco­la­re.” a decla­rat Mir­cea Vra­nă, inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct în cadrul ISJ Constanța.

Ele­vii con­stăn­țeni de la Cen­trul de Exce­len­ță nu numai că au obți­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ță­tu­ră, dar se află prin­tre pri­mii pe țară și la olim­pi­a­de­le orga­ni­za­te, anu­al, la diver­se dis­ci­pli­ne de studiu.

În aceas­tă peri­oa­dă s‑au înche­iat olim­pi­a­de­le și con­cur­su­ri­le șco­la­re la nivel local și jude­țean. În urma rezul­ta­te­lor, avem par­ti­ci­pă­ri la Olim­pi­a­da națio­na­lă care se va des­fă­șu­ra în vacan­ța de pri­mă­va­ră. După ace­ea vom reve­dea situ­a­ția ele­vi­lor ast­fel încât și ele­vii care au obți­nut rezul­ta­te bune să intre în cen­tre­le de exce­len­ță.” a spus Mir­cea Vra­nă, inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct în cadrul ISJ Constanța.

Copi­i­lor cu ast­fel de per­for­man­țe se adre­sea­ză și cam­pa­nia națio­na­lă lan­sa­tă, la 1 Mar­tie, de Aso­ci­a­ția Cen­trul Gifted Edu­ca­tion. Con­stăn­țe­nii care vor să ia par­te la un ast­fel de pro­iect tre­bu­ie doar să acce­se site-ul ofi­ci­al al cam­pa­niei, www.mintistralucite.ro, și să acce­se­ze tes­tul struc­tu­rat pe trei cate­go­rii de vîr­ste, de la 5 la 14 ani.

După eta­pa pre­li­mi­na­ră a tes­tu­lui scre­e­ning, copi­ii care trec mai depar­te urmea­ză să fie supuși unor noi tes­te de per­spi­ca­ci­ta­te, gan­di­re cre­a­ti­vă, vede­re în spa­țiu și inte­li­gen­ță emo­țio­na­lă. Ulti­ma eta­pă pre­su­pu­ne tes­ta­rea coe­fi­cien­tu­lui de inte­li­gen­ță, într-un mediu spe­cia­li­zat, în pre­zen­ța unui psi­ho­log. Cîș­ti­gă­to­rii pot obține un loc la Școa­la de Exce­len­ță a Cen­tru­lui, care le pro­pu­ne o edu­ca­ție dife­ren­ți­a­tă, pe măsu­ra abi­li­tă­ți­lor remar­ca­bi­le ale acestora.

Andre­ea Bar­bu, observator.ro, 18.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply