Limanu: Energia verde reduce cheltuielile administraţiei locale

0
243

 

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Nico­lae Urdea, spe­ră ca după des­chi­de­rea finanţă­rii cu fon­duri euro­pe­ne, pen­tru peri­oa­da 2014–2020, pro­iec­tul pri­vind con­stru­i­rea unei tur­bi­ne eoli­e­ne care să asi­gu­re ener­gia pen­tru ilu­mi­na­tul public să fie cât mai repe­de aprobat.

Redu­ce­rea chel­tu­ie­li­lor de întreţi­ne­re este una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le admi­nis­tra­ţi­i­lor publi­ce loca­le, mai ales în con­tex­tul în care, potri­vit noi­lor pre­ve­deri ale Codu­lui Fis­cal, banii obţi­nu­ţi din impo­zi­ta­rea eoli­e­ne­lor ajung în pre­zent la buge­tul de stat. Şi cum în judeţul Con­stanţa regă­sim pes­te 90% din­tre eoli­e­ne­le din întrea­ga ţară, pre­ve­de­rea Codu­lui Fis­cal loveş­te direct în buge­te­le comu­ni­tă­ţi­lor loca­le con­stă­nţe­ne. Una din­tre moda­li­tă­ţi­le de redu­ce­re a chel­tu­ie­li­lor este chiar ener­gia regenerabilă.

La Lima­nu, Pri­mă­ria con­si­de­ră că ali­men­ta­rea cu ener­gie a insti­tu­ţi­i­lor publi­ce şi chiar a ilu­mi­na­tu­lui public se poa­te face cu aju­to­rul unei tur­bi­ne eoliene.

Au fost mai mul­te încer­cări de a obţi­ne apro­ba­rea pen­tru un pro­iect prin care să con­struim o tur­bi­nă eoli­a­nă, însă nu am avut suc­ces. Având în vede­re că pen­tru exer­ci­ţi­ul finan­ci­ar 2007–2013 nu mai sunt şanse în ceea ce pri­veş­te finanţa­rea, spe­ranţe­le noas­tre se îndreap­tă spre ceea ce va urma. Am înţe­les că în peri­oa­da 2014–2020 vor fi mai mul­te fon­duri pen­tru ast­fel de pro­iec­te. Am fina­li­zat tot ceea ce înseam­nă docu­men­ta­ţie, în pre­zent aştep­tăm să vedem pe ce axă putem depu­ne un ast­fel de pro­iect”, a decla­rat pri­ma­rul din Lima­nu, Nico­lae Urdea. El a pre­ci­zat că pen­tru comu­nă este sufi­cient un gene­ra­tor eoli­an de 1,5 MW.

Ener­gia pro­du­să ar asi­gu­ra ilu­mi­na­tul public, ener­gia pen­tru sedi­ul Pri­mă­ri­ei, pen­tru şcoa­lă, pen­tru dis­pen­sar, pen­tru gră­di­ni­ţă şi pen­tru câte­va cazuri soci­a­le. Pen­tru comu­nă, imple­men­ta­rea unui ase­me­nea pro­iect ar însem­na o redu­ce­re a chel­tu­ie­li­lor cu pes­te 30%, bani pe care i‑am putea folo­si în alte pro­iec­te”, a spus Urdea.

Robert NENCIU, telegrafonline.ro, 08.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply