Liber la circulaţie. Podul Agigea, deschis de sărbători pentru turişti şi transportatori

0
308

Nici nu a fost bine uns în fun­cţia de pre­fect al Con­stanţei, că Radu Vol­cin­schi a ţinut cu tot din­a­din­sul să lanse­ze veşti minu­na­te: podul de la Agi­gea va fi des­chis pe peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le şi de 1 mai mun­ci­to­resc. De dra­gul con­stă­nţe­ni­lor şi al turi­ş­ti­lor, Vol­cin­schi a intrat în şedinţă cu con­struc­to­rii, pro­iec­tanţii, dru­ma­rii şi ori­ci­ne este impli­cat în nebu­nia podu­lui Agi­gea, pen­tru a asi­gu­ra liber­ta­tea traficului.

În cadrul con­fe­rinţei orga­ni­za­tă marţi, la sedi­ul Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui, Vol­cin­schi a anu­nţat că, în peri­oa­da 17 — 21 apri­lie a.c. şi, res­pec­tiv, 29 apri­lie — 5 mai a.c., pe Podul Agi­gea se va cir­cu­la pen­tru tra­fi­cul de per­soa­ne fără limi­tă de gre­u­ta­te: În momen­tul de faţă, lucră­ri­le sunt fina­li­za­te în pro­porţie de 50%, ceea ce înseam­nă înlo­cu­i­rea hoba­ne­lor. Încer­căm ca la mij­lo­cul lunii iunie să des­chi­dem tra­fi­cul, până la sfârşi­tul lunii sep­tem­brie, pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le. La sfârşi­tul lunii sep­tem­brie, vor fi relu­a­te lucră­ri­le, ast­fel încât con­struc­to­rul să îşi poa­tă rea­li­za şan­ti­e­rul. Impor­tant pen­tru noi este tra­fi­cul de per­soa­ne, nu uităm de cel greu, care este devi­at în momen­tul de faţă şi cre­ea­ză pen­tru eco­no­mia judeţu­lui o pro­ble­mă finan­ci­a­ră des­tul de seri­oa­să. Am dis­cu­tat posi­bi­li­ta­tea de a cir­cu­la pe trei benzi, în fun­cţie de flu­xul pe care îl vom avea în peri­oa­da Paş­te­lui, ast­fel încât în peri­oa­da 17 — 21 apri­lie a.c. să putem cir­cu­la fără limi­tă de gre­u­ta­te, de tonaj, pen­tru ceea ce înseam­nă trans­port persoane.

Tot în spri­ji­nul turi­ş­ti­lor, în peri­oa­da 29 apri­lie — 5 mai a.c., pe Podul Agi­gea, se va cir­cu­la pen­tru tra­fi­cul de per­soa­ne fără limi­tă de gre­u­ta­te. Res­tri­cţi­i­le rămân pen­tru tra­fi­cul de mar­fă, la 5 tone.

Bine­înţe­les, de la 1 iunie, vom avea infor­mări la punc­te­le de barie­ră, pen­tru ceea ce înseam­nă zile­le când se va lucra pe pod şi tra­fi­cul este oprit şi rute­le alter­na­ti­ve, ast­fel încât turi­ş­tii să nu aibă sur­pri­za să găseas­că podul închis, a decla­rat Volcinschi.

Pe de altă par­te, Miha­il Bășu­les­cu, din par­tea CNADR, a decla­rat că aces­te peri­oa­de de liber în tra­fic vor fi recu­pe­ra­te, iar cos­tu­ri­le lucră­ri­lor ajung, într-un final, la modes­ta sumă de 12 mili­oa­ne de euro. Vom face efor­turi să recu­pe­răm aces­te două săp­tămâni, după 5 mai, să găsim solu­ţii. Prin­ci­pi­al, vor fi res­tri­cţii, noi vom fina­li­za schim­ba­rea hoba­ne­lor. Per total, e posi­bil să ajun­gem la 12 mili­oa­ne de euro. Până acum, s‑au chel­tu­it în jur de 5–6 mili­oa­ne de euro, a menţio­nat Băşulescu.

Mari­us Flo­ri­an VASILE, replicaonline.ro, Mier­curi, 26.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply