La Mangalia, maşinile cu anunţul “De vânzare” în parbriz nu mai pot fi expuse pe domeniul public

1
284

Sam­sa­rii ris­că amenzi de până la 2.000 de lei.

 

Par­ca­rea şi expu­ne­rea vehi­cu­le­lor, spre vân­za­re, pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia sunt inter­zi­se, în urma unei hotă­râri apro­ba­te de Con­si­li­u­lui Local, cei care o încal­că fiind amen­da­ţi cu până la 2.000 de lei, anu­nţă repre­zen­tanţi­lor auto­ri­tă­ţii publi­ce. Con­si­li­e­rii locali au adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză inter­zi­ce­rea expu­ne­rii spre vân­za­re a vehi­cu­le­lor, pre­cum şi inter­zi­ce­rea par­că­rii şi/ sau sta­ţio­nă­rii vehi­cu­le­lor uti­li­za­te în sco­pul desfă­şu­ră­rii unor acti­vi­tă­ţi comer­ci­a­le pe dome­ni­ul public/ pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Vor fi excep­ta­te de la pre­ve­de­ri­le hotă­rârii, maşi­ni­le afla­te în spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te, cum ar fi: par­curi auto, târ­guri auto sau showro­om-uri. Cei care încal­că pre­ve­de­ri­le hotă­rârii ris­că amenzi de până la 2.000 de lei, susţin repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Menţio­năm că par­ca­rea auto­tu­ris­me­lor cu anu­nţul De vân­za­re lipit pe par­briz este o prac­ti­că des întâl­ni­tă şi în muni­ci­pi­ul Con­stanţa. Tot­o­da­tă, con­si­li­e­rii locali au mai apro­bat pro­iec­tul pri­vind sta­bi­li­rea tari­fu­lui lunar pen­tru tere­nu­ri­le ocu­pa­te de gara­je şi pro­iec­tul care vizea­ză regle­men­ta­rea modu­lui de acor­da­re a sub­venţi­i­lor de la buge­tul local pen­tru ser­vi­ci­ul de trans­port public local. În acest sens, bene­fi­ci­ari ai tiche­te­lor de călă­to­rie pen­tru trans­por­tul public sunt şi vete­ra­nii de răz­boi, depor­ta­ţii şi revo­lu­ţio­na­rii eve­ni­men­te­lor din 1989.

Ale­xan­dra VASILE, replicaonline.ro/, 04.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dati o hota­ra­re de con­si­liu si ame­na­jati un targ de masini. Daca se pla­tes­te o taxa (rovi­ni­e­ta) de par­ca­re in oras, nu ar mai fi o pro­ble­ma. Nu poa­te inter­zi­ce nimeni sa pun sau sa lipesc in masi­na ce vreau eu (fara a‑i afec­ta pe ceilalti).

Leave a Reply