La Mangalia: Cererea de locuinţe — mare, posibilităţile — reduse

0
301

 

Pri­mă­ria Man­ga­lia a pre­lu­at un imo­bil de la soci­e­ta­tea Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, pe care doreş­te să‑l rea­bi­li­te­ze şi să ame­na­je­ze apro­xi­ma­tiv 100 de locuinţe.

CERERE

Cere­rea de locu­inţe la Man­ga­lia a cres­cut con­stant în ulti­mii ani, iar auto­ri­tă­ţi­le fac faţă cu greu soli­ci­tă­ri­lor, în con­di­ţi­i­le în care, pe fon­dul unei cri­ze pro­fun­de, inves­ti­ţi­i­le în sec­tor au fost tot mai puţi­ne. Dacă, în tre­cut, la Man­ga­lia nu s‑a putut inves­ti prea mult în con­stru­i­rea de locu­inţe din cau­za blo­ca­je­lor poli­ti­ce, acum, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu cau­tă diver­se solu­ţii pen­tru mări­rea fon­du­lui loca­tiv al ora­şu­lui. El a spus că, în pre­zent, la Pri­mă­rie sunt înre­gis­tra­te mai bine de 1.000 de cereri pen­tru acor­da­rea de apar­ta­men­te şi gar­so­ni­e­re. „70% din­tre locu­i­to­rii care vin la audienţe soli­ci­tă acor­da­rea de locu­inţe. Situ­a­ţia de la Man­ga­lia este des­tul de gra­vă, în con­di­ţi­i­le în care la Pri­mă­rie sunt înre­gis­tra­te mii de ast­fel de cereri”, a spus primarul.

LOCUINŢE

Edi­lul Man­ga­li­ei a decla­rat că una din­tre solu­ţi­i­le ide­a­le pen­tru rezol­va­rea cri­zei spa­ţi­i­lor de locu­it este con­stru­i­rea de blo­curi de tip ANL. În acest sens, edi­lul a spus că Pri­mă­ria a trans­mis către Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Locu­inţe o supra­fa­ţă de teren de aproa­pe 9.000 de metri pătra­ţi, din dome­ni­ul pri­vat al muni­ci­pi­u­lui, în vede­rea con­stru­i­rii de locu­inţe pen­tru tineri. Tere­nul este trans­mis cu titlu gra­tu­it, iar pe aces­ta Agenţia va ridi­ca 84 de apar­ta­men­te. Pen­tru ca pro­iec­tul să devi­nă rea­li­ta­te, pri­ma­rul Man­ga­li­ei spu­ne că Guver­nul tre­bu­ie să alo­ce fon­du­ri­le nece­sa­re dema­ră­rii sale.

Am depus la Guvern docu­men­te­le nece­sa­re pri­vind con­stru­i­rea de blo­curi de tip ANL şi sper ca anul vii­tor să se încea­pă con­stru­cţia aces­tor locu­inţe”, a spus Cris­ti­an Radu. De ase­me­nea, con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le a înche­iat, zile­le tre­cu­te, un con­tract pen­tru pre­lu­a­rea unui imo­bil care se află în pro­pri­e­ta­tea soci­e­tă­ţii Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, pe care admi­nis­tra­ţia loca­lă doreş­te să‑l rea­bi­li­te­ze şi să ame­na­je­ze apro­xi­ma­tiv 100 de locu­inţe, care să fie atri­bu­i­te tine­ri­lor. “Pro­iec­tul nu va fi cos­ti­si­tor, mai ales că imo­bi­lul este deja ridi­cat. Totul este să‑l moder­ni­zăm, ast­fel încât să facem feri­ci­ţi cât mai mulţi tineri care nu au o locu­inţă”, a spus Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 22.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply