Jale la simularea BAC-ului: în 5 licee din judeţul Constanţa nici unul dintre elevi nu a luat note de trecere!

0
212

Rezul­ta­te sla­be la simu­la­rea baca­la­u­re­a­tu­lui. Puţin pes­te 50% din ele­vii de cla­sa a XII‑a au luat note pes­te cinci la Lim­ba româ­nă şi pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui, în timp ce mai puţin de jumă­ta­te — 42,51% — au obţi­nut note de tre­ce­re la pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui, la simu­la­rea bacalaureatului.

La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, ele­vii cla­sei a XII‑a au obţi­nut note pes­te 5, ast­fel: 47,89 % la dis­ci­pli­na Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă, 11,11 % la Lim­ba mater­na (Lim­ba tur­că), 33,99 % la pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui (Mate­ma­ti­că sau Isto­rie) şi 45,03 % la pro­ba la ale­ge­re a profilului.

Situ­a­ţia pen­tru cla­sa a XI‑a se pre­zin­tă ast­fel: la pro­ba de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă — 41,66% din­tre elevi au luat note pes­te 5, la pro­ba pen­tru Lim­ba­ma­ter­nă — 28,57 %, iar la pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui (Mate­ma­ti­că sau Isto­rie) — 32,67%.

Repre­zen­tanţii ISJ Con­stanţa spun că 35 de elevi — 26 de cla­sa a XII‑a şi nouă la cla­sa a XI‑a — au obţi­nut nota 10. Com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut, rezul­ta­te­le la simu­la­rea baca­la­u­re­a­tu­lui din 2014 sunt mai bune laMa­te­ma­ti­că. Ast­fel, în 2013, doar 27% din­tre ele­vii de cla­sa a XII‑a au obţi­nut note pes­te 5. În schimb, anul tre­cut, pro­mo­va­bi­li­ta­tea la Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă a fost de 61%, iar la Isto­rie, de 78%.

Într-un top al lice­e­lor, pe pri­me­le trei locuri se află Lice­ul Ovi­di­us — cu pro­mo­va­bi­li­ta­te de 97,38%, Cole­gi­ul Naţio­nal Mir­cea cel Bătrân — 92,54%, şi Lice­ul Tra­ian — 88,56%.

La polul opus se află Cole­gi­ul Teh­nic Tomis şiCo­le­gi­ul Teh­nic Vasi­le Pâr­van, ambe­le din Con­stanţa, pre­cum şi lice­e­le din Bănea­sa, Ostrov şi Dobro­mir, unde nici unul din­tre ele­vii de cla­se­le XI‑a şi a XII‑a nu a obţi­nut medii de trecere.

Replicaonline.ro, 14.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply