Interviu cu Diana Petre, despre Centrul Educațional PAIDEIA din Mangalia (FOTO)

0
559

Red.MangaliaNews.ro: Sti­ma­tă doam­nă Dia­na Petre, știm că aveți pre­gă­ti­re de spe­cia­li­ta­te în dome­ni­ul atât de sen­si­bil pe care l‑am abor­dat recent într-un alt inter­viu pe site-ul nos­tru cu doam­na Danie­la Vlă­des­cu din Ita­lia, fiind și dum­ne­a­voas­tră asis­tent soci­al spe­cia­list și vă mul­țu­mim pen­tru bună­vo­in­ța de a ne răs­pun­de la câte­va între­bări. Mai întâi, vă rugăm să ne pre­zen­tați Aso­ci­a­ția pe care o con­du­ceți; când a luat fiin­ță, cu ce se ocupă?

Dia­na Petre: Aso­ci­a­ția “ŞI EU POT este o orga­ni­za­ție non­gu­ver­na­men­ta­lă, fon­da­tă la data de 16 sep­tem­brie 2008 și are sedi­ul în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, str. Dimi­trie Can­te­mir, nr.8. La data de 2 mai 2012, Aso­ci­a­ția a înfi­in­țat Cen­trul  Edu­ca­țio­nal pen­tru copii și părinți PAIDEIA”, în cadrul căru­ia func­țio­nea­ză o gru­pă de Gră­di­ni­ță Spe­cia­lă (tip Cen­tru de zi cu com­po­nen­tă edu­ca­țio­na­lă) și două Cabi­ne­te psi­ho­lo­gi­ce în care se des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de Con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, Tera­pie com­por­ta­men­ta­lă, Logo­pe­die și Gru­puri de suport, toa­te adre­sa­te copi­i­lor cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le, pre­cum și părin­ți­lor aces­to­ra din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le limitrofe.

M.N.: Cu ce se ocu­pă acest Cen­tru edu­ca­țio­nal ? Prin ce este el specific?

Dia­na Petre: Cen­trul  Edu­ca­țio­nal pen­tru copii și părinți ”PAIDEIAeste unic în comu­ni­ta­te și loca­li­tă­ți­le limi­tro­fe și a con­tri­bu­it sem­ni­fi­ca­tiv la sti­mu­la­rea auto­no­mi­ei copi­i­lor cu tul­bu­rări de spec­tru autist și inte­gra­rea aces­to­ra în soci­e­ta­te. Exem­ple de rezul­ta­te: 23 de copii au bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le spe­cia­liș­ti­lor nos­tri în cadrul Cen­tru­lui, in anul 2013; s‑au efec­tu­at 71 de eva­luări ini­ția­le gra­tu­i­te pen­tru copii; mai mult de 20 părinți au fost înscriși în cadrul gru­pu­ri­lor de suport; am infor­mat comu­ni­ta­tea cu pri­vi­re la tul­bu­ră­ri­le per­va­zi­ve de dezvol­ta­re în gră­di­ni­țe­le și șco­li­le cu cla­se­le I – IV din Man­ga­lia și loca­li­ta­ti­le limi­tro­fe: 2 Mai, Lima­nu, Peci­nea­ga, 23 August, Albești, Cotu Văii, Vâr­top, Arsa, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, în peri­oa­da noiem­brie 2012 – ianu­a­rie 2013.

M.N.: Ce păre­re aveți des­pre modul în care se com­por­tă oame­nii, cât este de pre­gă­ti­tă soci­e­ta­tea în pri­vin­ța abor­dă­rii fron­ta­le a pro­ble­mei copi­i­lor speciali?

Dia­na Petre: Expe­rien­ța tera­pe­u­ți­lor din cadrul Cen­tru­lui, sus­ți­nu­tă de nume­roa­se stu­dii în dome­ni­ul repre­zen­tă­ri­lor soci­a­le refe­ri­toa­re la per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți, întă­resc ide­ea că soci­e­ta­tea româ­neas­că nu este încă pre­gă­ti­tă să inte­gre­ze com­plet per­soa­ne­le cu dizabilități.

Desi­gur, sco­pul nos­tru prin­ci­pal și dorin­ța sufle­teas­că este ca acești copii spe­ciali să devi­nă cât mai  func­țio­nali; une­ori ne bucu­răm de reu­și­tă, alte­ori, însă, nu este de ajuns… În aceas­tă situ­a­ție, cum am putea soli­ci­ta inte­gra­rea unui copil spe­cial, nepre­ga­tit, într‑o soci­e­ta­te nepre­ga­ti­tă să‑l asimileze?

Tea­ma, sus­pi­ciu­nea, neîn­cre­de­rea ar fi mari de ambe­le păr­ți, iar adap­ta­rea, evi­dent per­tur­ba­tă, dacă nu, chiar imposibilă.

Toc­mai de ace­ea, un mediu secu­ri­zant, în cadrul unui Cen­tru Edu­ca­țio­nal cu cerin­țe adap­ta­te nevo­i­lor, ar veni în întâm­pi­na­rea copi­i­lor spe­ciali, fără a pier­de, însă, din vede­re sco­pul final, cel al inte­gră­rii, la momen­tul potri­vit fiecăruia.

M.N.: Ce con­clu­zii ați pune acum, spre fina­lul aces­tui prim inter­viu care va fi pos­tat pe site-ul www.mangalianews.ro ?

Dia­na Petre: Chiar dacă oferta edu­ca­ti­vă și insti­tu­țio­na­lă s‑a diver­si­fi­cat, iar per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți au deve­nit vizi­bi­le în spa­ți­ul soci­al, repre­zen­tă­ri­le soci­a­le ale popu­la­ți­ei cu pri­vi­re la per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți rămân, în gene­ral, mar­ca­te de tea­mă, de neîncredere.

Ca per­spec­ti­vă de vii­tor, spe­răm că vom putea con­tri­bui la schim­ba­rea aces­tor repre­zen­tări soci­a­le, prin însăși acti­vi­ta­tea Cen­tru­lui, în bene­fi­ci­ul copi­i­lor spe­ciali și al comu­ni­tă­ții.  Încer­când să facem ceva în aceas­tă direc­ție, ne-am lovit de nume­roa­se ati­tu­dini din par­tea părin­ți­lor, auto­ri­tă­ți­lor, a comu­ni­tă­ții, în general.

Ca și reac­ție în fața aces­tor ati­tu­dini adânc împămân­te­ni­te, pe care dorim să le schim­băm, abor­dăm diver­se stra­te­gii, ca de exemplu:

  • ofe­ri­rea de infor­ma­ții, prin cre­a­rea unor eve­ni­men­te de tipul Uși­lor des­chi­se, în cadrul Cen­tru­lui Edu­ca­țio­nal, cu oca­zia Zilei de 2 apri­lie, Ziua dedi­ca­tă con­ști­en­ti­ză­rii autis­mu­lui;
  • sta­bi­li­rea de con­tac­te inter­per­so­na­le pozi­ti­ve și con­struc­ti­ve de genul per­soa­ne fără diza­bi­li­tăți — per­soa­ne cu dizabilități;
  • impli­ca­rea mass-media (inclu­siv face­bo­ok), prin pro­mo­va­rea unor ima­gini pozi­ti­ve ale copi­i­lor spe­ciali și a acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te de aceștia în cadrul Centrului.

În acest con­text, spe­răm că aces­te repre­zen­tări soci­a­le și ati­tu­dini moș­te­ni­te față de per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți se vor schim­ba cu tim­pul, ofe­rin­du-le copi­i­lor posi­bi­li­ta­tea unei inte­grări cât mai natu­ra­le, firești și nefor­ța­te, în niciun fel!

M.N.: Ine­rent, vă rugăm să amin­tiți obiec­ti­ve­le pri­o­ri­ta­re ale Aso­ci­a­ți­ei ȘI EU POT și ale Cen­tru­lui Edu­ca­țio­nal PAIDEIA”.

Dia­na Petre: În acest an, obiec­ti­ve­le cele mai impor­tan­te ale Aso­ci­a­ți­ei sunt să ofe­re în con­ti­nu­a­re ser­vi­cii de cali­ta­te copi­i­lor cu tul­bu­rări per­va­zi­ve de dezvol­ta­re și fami­li­i­lor lor și să con­tri­bu­ie la inte­gra­rea soci­a­lă a copi­i­lor cu TSA.

Tot­o­da­tă, ne dorim să infor­măm comu­ni­ta­tea des­pre acti­vi­ta­tea Cen­tru­lui si să pro­mo­văm o ima­gi­ne pozi­ti­vă a copi­i­lor spe­ciali și acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te de aceștia în cadrul Centrului.

MangaliaNews.ro: Vă mul­țu­mim încă oda­tă, sti­ma­tă doam­nă Dia­na Petre, pen­tru pre­ți­oa­se­le infor­ma­ții pe care ni le-ați ofe­rit și vă dorim mult suc­ces în nobi­la dum­ne­a­voas­tră acti­vi­ta­te, ală­tu­ri de părin­ții copi­i­lor, iar, la o nouă întâl­ni­re, ne vom bucu­ra cu toții să auzim de cât mai mul­te rezul­ta­te bune și împli­ni­rea obiec­ti­ve­lor pe care vi le-ați pro­pus, cu atâ­ta dăruire!

GALERIE FOTO:

Mangalianews.ro, 22 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply