I.A.S.-urile fantomă de pe litoral scoase la licitaţie

0
376

După ce, ani buni a blo­cat vân­ză­ri­le şi con­ce­sio­nă­ri­le de tere­nuri la malul mării, Agenţia Dome­ni­i­lor Sta­tu­lui încear­că din nou marea cu dege­tul. Insti­tu­ţia încear­că să momeas­că aren­da­şii de tere­nuri agri­co­le de pe lito­ral cu opt supra­feţe de teren, rămă­şi­ţe­le între­prin­de­ri­lor agri­co­le de odi­ni­oa­ră, care însu­mea­ză pes­te 400 de hectare.

Agi­loq Agi­gea, Vul­ta­gra Vul­tu­ru, Agro­zo­o­med Med­gi­dia, Car­sor Hârşo­va, Ceres Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Pro­d­sem Con­stanţa, Docer­fram Doro­banţu şi Nazar­cea Ovi­di­us. Pe vre­muri, între­prin­deri agri­co­le cu sute de sala­ri­a­ţi şi zeci de mii de hec­ta­re. Acum doar niş­te fir­me fali­men­ta­re, cu câte­va supra­feţe de teren pe care nimeni nu le vrea. Agenţia Dome­ni­i­lor Sta­tu­lui a anu­ţat inves­ti­to­rii (care o să mai vrea să lucre­ze cu sta­tul) că pune la dis­po­zi­ţia fer­mi­e­ri­lor opt supra­feţe de teren care tota­li­zea­ză puţin pes­te 400 de hec­ta­re ce pot fi închi­ri­a­te în sis­tem de aren­dă. Cât depre preţ, deo­cam­da­tă agenţia nu a scos o vor­bu­li­ţă, pro­ba­bil urmând ca acest lucru să se întâm­ple ulte­ri­or, pen­tru a nu zădăr­nici încă din start procedurile.

A.D.S. nu a mai scos la vân­za­re de pes­te patru ani tere­nuri la malul mării, iar lici­ta­ţi­i­le sta­tu­lui în acest dome­niu au şanse zero de reu­şi­tă. Agenţia Dome­ni­i­lor Sta­tu­lui deţi­nea în por­to­fo­liu pe lito­ral 29 de supra­feţe de teren ce apa­rţi­neau unor între­prin­deri agri­co­le, care tota­li­zea­ză 10.084 de hec­ta­re şi care erau libe­re de con­tract, Din tota­lul tere­nu­ri­lor, pon­de­rea o deţin păşu­ni­le, cu pes­te 3.088 de hec­ta­re lăsa­te de izbe­li­ş­te. A.D.S. mai deţi­ne pe lito­ral 1.123,4 hec­ta­re de livezi, 345,3 hec­ta­re de teren ara­bil, 250,5 hec­ta­re de vie şi altele.

Pe lis­ta „mire­se­lor” a A.D.S., pe pri­mul loc se află Sem­plact, soci­e­ta­te care se află în pre­zent în fali­ment, dar care a lăsat Sta­tu­lui 6.329,8 hec­ta­re în loca­li­ta­tea Săce­le. Urmea­ză Vifru­cer Cer­na­vo­dă, care a lăsat A.D.S. o „moş­te­ni­re” de pes­te 618 hec­ta­re şi care, potri­vit rapor­tă­ri­lor con­ta­bi­le, nu a mai depus din 2004 bilanţuri, după ce a fun­cţio­nat timp de cinci ani pe pier­de­re. Locul trei îi revi­ne soci­e­tă­ţii Adcer­vil Adam­cli­si, radi­ată pe 8 octom­brie 2008 şi care a lăsat în urmă 499,5 hec­ta­re. Urmea­ză o lis­ta întrea­gă­cu soci­e­tă­ţi agri­co­le fali­men­ta­re care, după ce au pro­dus pier­deri con­si­de­ra­bi­le buge­tu­lui de stat, con­ti­nuă să pro­du­că pre­ju­di­cii prin tere­nu­ri­le nelucrate.

O par­te din­tre fir­me­le din dome­ni­ul agri­col de stat au dis­pă­rut de mult, însă tere­nu­ri­le şi pier­de­ri­le pe care le pro­duc aces­tea, au rămas. În 2009, ulti­mul în care Agenţia Sta­tu­lui a orga­ni­zat lici­ta­ţii pen­tru pri­va­ti­za­rea I.A.S.-urilor con­stă­nţe­ne, insti­tu­ţia avea în admi­nis­tra­re 29 de soci­e­tă­ţi cu capi­tal de stat din dome­ni­ul agri­col afla­te sub inci­denţă Legii 85/2006, pri­vind declanşa­rea pro­ce­du­rii de insol­venţă şi căro­ra le cores­pun­dea un capi­ta­lul soci­al comun de 45 de mili­oa­ne de lei.

Dari­us Mar­ti­ne­scu, observator.ro, 11.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply