Fondurile europene, colacul de salvare al primăriilor

0
274

În aştep­ta­rea banilor…

Pri­ma­rul comu­nei Albeşti, Ghe­or­ghe Mol­do­van: „Aştep­tăm să se des­chi­dă lini­i­le de finanţa­re pen­tru exer­ci­ţi­ul 2014 — 2020, pen­tru a putea obţi­ne bani pri­vind intro­du­ce­rea reţe­lei de cana­li­za­re mena­je­ră şi asfal­ta­rea tutu­ror străzilor”.

PLAN Dezvol­ta­rea mediu­lui rural româ­nesc, care este depar­te de stan­dar­de­le Uniu­nii Euro­pe­ne, se desfă­şoa­ră ane­vo­ios. Şi asta pen­tru că buge­te­le pri­mă­ri­i­lor de comu­nă sunt mult prea mici pen­tru inves­ti­ţi­i­le masi­ve ce tre­bu­ie făcu­te în par­tea de infras­truc­tu­ră. Într‑o situ­a­ţie difi­ci­lă din punct de vede­re finan­ci­ar se află şi admi­nis­tra­ţia loca­lă din Albeşti, unde pri­ma­rul Ghe­or­ghe Mol­do­van nu mai ştie cum să facă rost de bani pen­tru a dezvol­ta comu­na. În viziu­nea edi­lu­lui, spe­ranţa admi­nis­tra­ţi­ei loca­le rămâ­ne atra­ge­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne. „Aştep­tăm să se des­chi­dă lini­i­le de finanţa­re pen­tru exer­ci­ţi­ul 2014 — 2020, ast­fel încât să putem depu­ne pro­iec­te pen­tru moder­ni­za­rea comu­nei”, a spus edi­lul din Albeşti.

PROIECT ÎNDRĂZNEŢ

Ghe­or­ghe Mol­do­van a afir­mat că prin­tre prin­ci­pa­le­le ţin­te ale admi­nis­tra­ţi­ei loca­le în anii urmă­tori se numă­ră intro­du­ce­rea reţe­lei de cana­li­za­re mena­je­ră şi asfal­ta­rea tutu­ror stră­zi­lor din cele patru sate ale comu­nei: Albeşti, Coroa­na, Cotu Văii şi Vârtop.

Pri­ma­rul a decla­rat că pro­iec­tul este extrem de impor­tant pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă, mai ales că loca­li­tă­ţi­le care com­pun comu­na sunt situ­a­te într‑o zonă pre­pon­de­rent turis­ti­că. „Sun­tem la doar 15 kilo­me­tri de sta­ţiu­ni­le turis­ti­ce din sudul lito­ra­lu­lui. În plus, avem şi noi în zonă câte­va atra­cţii turis­ti­ce, prin­tre care se numă­ră Pădu­rea Hagieni, care este rezer­va­ţie natu­ra­lă pen­tru câte­va spe­cii de plan­te şi ani­ma­le. De ace­ea, tre­bu­ie să avem o infras­truc­tu­ră bine pusă la punct, pen­tru a putea să le ofe­rim turi­ş­ti­lor tot con­for­tul nece­sar”, a spus Ghe­or­ghe Moldovan.

Pri­ma­rul din Albeşti a adă­u­gat că, din pri­me­le esti­mări, valoa­rea inves­ti­ţei pri­vind intro­du­ce­rea reţe­lei de cana­li­za­re mena­je­ră şi asfal­ta­rea tutu­ror stră­zi­lor depă­şeş­te cinci mili­oa­ne de euro. „Con­form pro­iec­tu­lui, lun­gi­mea tota­lă a reţe­lei de cana­li­za­re este de 14 kilo­me­tri, iar dru­mu­ri­le care tre­bu­ie asfal­ta­te măsoa­ră 30 de kilo­me­tri. Ime­di­at după ce se va des­chi­de linia de finanţa­re, vom depu­ne pro­iec­tul în vede­rea atra­ge­rii fon­du­ri­lor euro­pe­ne”, a decla­rat pri­ma­rul din Albeşti.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 22.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply