Filiala Mangalia a Ligii Navale Române a sărbătorit 15 ani de la înființare (Galerie FOTO)

0
320

COMUNICAT DE PRESĂ

Con­si­li­ul direc­tor al Fili­a­lei Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne a orga­ni­zat vineri, 28 febru­a­rie 2014, înce­pând cu ora 10.00, la Cer­cul Mili­tar din Man­ga­lia, Adu­na­rea gene­ra­lă fes­ti­vă pri­le­ju­i­tă de împli­ni­rea a 15 ani de la înfi­in­ța­re. Au fost pre­zenți repre­zen­tanți ai: for­țe­lor nava­le din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, Jan­dar­me­ri­ei Nept­un, Poli­ți­ei loca­le, lice­e­lor și șco­li­lor gim­na­zi­a­le din Man­ga­lia, Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris”, Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, pre­cum și mem­bri de onoa­re activi și sim­pa­ti­zanți ai Ligii Nava­le Române.

Cuvân­tul de des­chi­de­re a fost ros­tit de către pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne, con­tra­a­mi­ral de flo­ti­lă (ret) Petri­că Sto­ica. A urmat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, care a adre­sat un mesaj de feli­ci­ta­re Ligii Nava­le Româ­ne. Au mai ros­tit scur­te alo­cu­țiuni: coman­dor ® Ale­xan­dru Maca­vei, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, Lia­na Naum, șeful Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia, prof. Emil Ninu, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria” și mem­brii fon­da­tori mai­s­tru mili­tar de mari­nă prin­ci­pal ® Ghe­or­ghe Vlad și loco­te­nent Con­stan­tin Anca.

Cu pri­le­jul aces­tei ani­ver­sări, în par­tea a doua a mani­fes­tă­rii s‑a des­fă­șu­rat un eve­ni­ment cul­tu­ral: cer­ce­tă­to­rul ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, mem­bru al Fili­a­lei Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne, și‑a lan­sat volu­mul inti­tu­lat: „Cul­tu­ra Zau”. Car­tea a fost pre­zen­ta­tă de poe­ta Emi­lia Dabu, pre­șe­din­te­le Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris”, după care și-au expri­mat un punct de vede­re ști­in­ți­fic doi experți în arhe­o­lo­gie: dr. Mihai Ione­scu și dr. Ion Pâsla­ru. Car­tea se adre­sea­ză spe­cia­liș­ti­lor în pre­i­s­to­rie, pro­fe­so­ri­lor și stu­den­ți­lor de la facul­tă­ți­le de isto­rie, dar și tutu­ror celor inte­re­sați de pre­i­s­to­ria României.

Acti­vi­ta­tea s‑a înche­iat cu un moment artis­tic sus­ți­nut de col (ret) Geor­ge Șer­ban și mai­s­trul mili­tar de mari­nă prin­ci­pal (ret) Ghe­or­ghe Vlad. La final, toți cei pre­zenți au par­ti­ci­pat la un coc­k­ta­il aniversar.

Gale­rie FOTO:

Data: 02.03.2014,

                                   Per­soa­ne de con­tact: 

Coman­dor ® Nico­lae TEODORESCU – secre­tar al Fili­a­lei Man­ga­lia a LNR

Tel: 0731.659.951,

Dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC – mem­bru al Fili­a­lei Man­ga­lia a LNR

Tel: 0722.696.299.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply