Elevii de la Colegiul „Mircea cel Bătrân” au primit 77 de premii de la NASA!

0
181

Româ­nii au golit vitri­na cu pre­mii de la NASA. 77 de dis­tin­cţii au obţi­nut ele­vii Cole­gi­u­lui „Mir­cea cel Bătrân” din Con­stanţa la con­cur­sul de Pro­iec­te Spa­ţi­a­le. Asta în timp ce par­ti­ci­panţii din Sta­te­le Uni­te au pri­mit de zece ori mai puţi­ne.

Trei echi­pe româ­neşti au ocu­pat pri­mul loc la cate­go­ri­i­le lor pen­tru că au reu­şit să cre­e­ze con­di­ţii de via­ţă pe Lună şi Mar­te, deo­cam­da­tă doar teo­re­tic.

Este al unspre­ze­ce­lea an con­se­cu­tiv în care ele­vii Cole­gi­u­lui Mir­cea cel Bătrân din Con­stanţa sunt remar­ca­ţi la NASA. De fie­ca­re dată au pri­mit pre­mii la con­cur­sul de Pro­iec­te spa­ţi­a­le, însă nici­o­da­tă atât de mul­te — 77, din­tre care 11 pre­mii I. Juri­ul ame­ri­can a fost impre­sio­nat de ide­ea sta­ţi­ei Hel­li­os de pe Mar­te.

Noi am vrut să facem un prim pas către colo­ni­za­rea în Mar­te, am intro­dus şi idei, cum am putea să facem, să Ter­ra-for­măm pla­ne­ta, adi­că cum să o facem locu­i­bi­lă fără con­di­ţii, fără apa­ra­tu­ră”, spu­ne Andre­ea Dia­na Cata­nă, una din­tre ele­ve­le pre­mi­a­te de NASA.

Vii­to­rul este pro­mi­ţă­tor şi pen­tru cei care au tri­mis pen­tru pri­ma oară la NASA pro­iec­te­le lor des­pre colo­ni­za­rea uni­ver­su­lui.

A fost o expe­rinţă foar­te dură, dar cu un final feri­cit pen­tru noi că am luat locul 1”, afir­mă Lau­ra Maria Dum­bra­vă, ele­vă pre­mi­a­tă.

Şi Andra a obţi­nut tot un pre­miu I. În anii tre­cu­ţi a mun­cit în echi­pă, dar acum s‑a simţit pre­gă­ti­tă să intre în cur­să sin­gu­ră.

A tre­bu­it să mă auto­e­va­lu­ez foar­te bine şi să cre­ez cu pro­pria mea min­te con­cep­te noi”, spu­ne Andra Manţi­ghian.

Totul a fost făcut de ea. Eu doar am pus, even­tu­al mici frâ­ne aco­lo unde min­tea ei o lua­se mult îna­in­te… aşa sunt adulţii, mai taie din elan”, afir­mă Lucian Oprea, pro­fe­sor de fizi­că.

Pro­fe­so­rii cred cu tărie în vii­to­rul aces­tor elevi.

Sunt con­vins că aceşti copii ai noş­tri vor fi buni­cii sta­ţi­i­lor orbi­ta­le, ora­şe­lor care vor gra­vi­ta în Uni­vers”, sus­ți­ne Vasi­le Nicoa­ră, direc­to­rul Cole­gi­u­lui.

Ele­vii sunt invi­ta­ţi la sedi­ul NASA din Washin­gton pen­tru a‑şi susţi­ne pro­iec­te­le în faţa spe­cia­li­ş­ti­lor ame­ri­cani. Dar, pen­tru că dru­mul tre­bu­ie plătit de părinţii, prea puţini vor fi cei care vor ajun­ge la Agenţia Naţio­na­lă Spa­ţi­a­lă Ame­ri­ca­nă.

digi24.ro, 28.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele