Edilul Mangaliei, Cristian Radu, prezent la Târgul de Turism de la Romexpo — FOTO

0
259

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te sunt repre­zen­ta­te în aces­te zile la Târ­gul de Turism, orga­ni­zat la Com­ple­xul Expo­zi­ţio­nal Romex­po — Bucu­reşti. La stan­dul expo­zi­ţio­nal al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia din pavi­li­o­nul C5 de la Romex­po, se află nume­roşi vizi­ta­tori, dor­nici să cunoas­că ofer­ta de ser­vi­cii turis­ti­ce din zona de sud a litoralului.

Prin­tre aceş­tia s‑au aflat per­so­na­li­tă­ţi din show­biz pre­cum Ţăn­dă­ri­că, Miki — fos­ta solis­tă de la Kapi­tal, Ilie Şer­bă­ne­scu — ana­list poli­tic, dar şi fos­tul minis­tru al Turis­mu­lui, Maria Gra­pini sau fos­tul secre­tar de stat, Cris­ti­an Bărhălescu.

Pre­zent la des­chi­de­rea Târ­gu­lui de Turism, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an s‑a ară­tat mulţu­mit de stan­dul de pre­zen­ta­re al Man­ga­li­ei, pre­ci­zând că “muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te s‑au pre­zen­tat la edi­ţia din acest an a târ­gu­lui cu un stand modern, con­ce­put spe­cial pen­tru a ară­ta vizi­ta­to­ri­lor că sta­ţiu­ni­le noas­tre au potenţi­al şi dorim să le redăm  stră­lu­ci­rea de altă­da­tă. Încer­căm să le punem în valoa­re, să le rein­tro­du­cem pe har­ta turis­ti­că a lumii. Lucrăm intens la pro­iec­te sus­te­na­bi­le în aceas­tă dire­cţie. Mă refer la inves­ti­ţii pe ter­men mediu şi lung în refa­ce­rea fale­ze­lor şi a rea­me­na­jă­rii pei­sa­gis­ti­ce a tutu­ror sta­ţiu­ni­lor. Sunt încre­ză­tor că pes­te câţi­va ani, sta­ţiu­ni­le şi obiec­ti­ve­le turis­ti­ce de la noi vor reve­ni în topul pre­fe­rinţe­lor turiştilor”.

La eve­ni­men­tul de anul aces­ta, Man­ga­lia şi cei mai impor­tanţi agenţi eco­no­mici din sta­ţiu­ni­le Saturn, Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra, Nept­un şi Olimp, îşi pre­zin­tă timp de patru zile, ofer­te­le turis­ti­ce după un con­cept uni­tar, într-un spa­ţiu gene­ros (stan­dul 62, 63, 64).

Ide­ea a fost pusă la punct în urma nume­roa­se­lor întâl­niri ale repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le cu agenţii eco­no­mici ce ope­rea­ză în turis­mul lito­ra­lu­lui de sud. În plus, la stan­dul de pre­zen­ta­re, vizi­ta­to­rii sunt întâm­pi­na­ţi cu ofer­te deo­se­bi­te, cu sur­pri­ze şi par­ti­ci­pă la o tom­bo­lă cu pre­mii con­stând într-un sejur com­plet într-una din sta­ţiu­ni­le din sudul litoralului.

Spe­cial pen­tru potenţi­a­lii turi­şti, orga­ni­za­to­rii au pre­gă­tit revis­ta ”Vacanţa ta… la Man­ga­lia”, în care sunt pre­zen­te prin­ci­pa­le­le infor­ma­ţii des­pre caza­re, diver­tis­ment, posi­bi­li­tă­ţi de recre­e­re pen­tru adulţi şi copii, spa şi tot ceea ce au nevo­ie turi­ş­tii pen­tru o vacanţă reu­şi­tă la Man­ga­lia şi în cele şase sta­ţiuni din sudul lito­ra­lu­lui românesc.

Joi, 13 mar­tie 2014, Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply