Economia, ademenită la Mangalia cu superfacilităţi fiscale

0
304

Hotă­râre

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu: „Cele apro­xi­ma­tiv 1.200 de soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le, care au cali­ta­tea de con­tri­bu­a­bil la buge­tul local, vor bene­fi­cia de scu­tiri de la pla­ta impo­zi­te­lor pe clă­diri şi tere­nuri dacă inves­tesc în obiec­ti­ve noi şi dacă înfi­inţea­ză locuri de muncă”.

În viziu­nea pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, o poli­ti­că fis­ca­lă sănă­toa­să nu înseam­nă majo­ra­rea taxe­lor şi impo­zi­te­lor loca­le. În aceas­tă idee, la fine­le săp­tămâ­nii tre­cu­te, con­si­li­e­rii locali au adop­tat o hotă­râre prin care vin în aju­to­rul soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le. Ast­fel, cele apro­xi­ma­tiv 1.200 de soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le care au cali­ta­tea de con­tri­bu­a­bil la buge­tul local vor bene­fi­cia de o serie de faci­li­tă­ţi fis­ca­le pri­vind pla­ta impo­zi­te­lor pe clă­diri şi tere­nuri. Potri­vit pri­ma­ru­lui, hotă­rârea a fost lua­tă pen­tru atra­ge­rea de inves­ti­ţii, cre­a­rea de noi locuri de mun­că şi pen­tru a susţi­ne dezvol­ta­rea eco­no­mi­că în muni­ci­pi­ul Mangalia. 

Ast­fel, potri­vit hotă­rârii, pen­tru cei care inves­tesc între 100.000 de euro şi 300.000 euro şi cre­ea­ză cel puţin cinci noi locuri de mun­că, Pri­mă­ria se ofe­ră să acor­de o redu­ce­re de 30% pe an la pla­ta impo­zi­tu­lui pe clă­diri şi pe tere­nul afe­rent inves­ti­ţi­ei. De ase­me­nea, pen­tru inves­ti­ţi­i­le cu valori cuprin­se între 300.000 euro şi 500.000 euro şi înfi­inţa­rea a cel puţin şase noi locuri de mun­că se acor­dă o redu­ce­re de 40% pe an la pla­ta impo­zi­tu­lui. Scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui mer­ge până la 100%, în cazul celor care inves­tesc într-un an mai mult de 1.000.000 euro şi înfi­inţea­ză cel puţin zece noi locuri de mun­că în muni­ci­pi­ul Mangalia. 

Tatian IORGA, telegrafonline.ro/, Mier­curi, 5 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply