Echipa României, campioană la Olimpiada internațională de matematică pentru studenți!

0
243

Echi­pa din Româ­nia a obți­nut Locul I pe națiuni, iar Edu­ard Valen­tin Cur­că de la Uni­ver­si­ta­tea ”Al. I. Cuza” din Iași a obți­nut locul I abso­lut la Olim­pi­a­da inter­na­ţio­na­lă de mate­ma­ti­că pen­tru stu­denţi, „Sou­th Eas­tern Euro­pean Mathe­ma­ti­cal Olym­pi­ad for Uni­ver­si­ty Stu­dents-SEE­MO­US 2014”. La aceas­tă com­pe­ti­ție au fost pre­zenți 132 de par­ti­ci­panți din Bul­ga­ria, Gre­cia, Iran, Româ­nia, Rusia, Tur­cia, Tur­k­me­nis­tan, Ucrai­na, tota­li­zând 25 de echipe.

 

Pe lân­gă rezul­ta­te­le indi­vi­du­a­le ce au fost recom­pen­sa­te cu diplo­me şi meda­lii, au fost acor­da­te urmă­toa­re­le trofee:

Cupa pen­tru locul I pe naţiuni câş­ti­ga­tă de Româ­nia,

Cupa pen­tru locul I pe uni­ver­si­tă­ţi câş­ti­ga­tă de Kapo­dis­tri­an Uni­ver­si­ty of Athens din Gre­cia şi

Cupa pen­tru locul I abso­lut, câş­ti­ga­tă de stu­den­tul Cur­că Edu­ard Valen­tin de la Uni­ver­si­ta­tea “Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iaşi. Stu­den­tul român a obţi­nut şi pre­mi­ul pen­tru cea mai ori­gi­na­lă şi fru­moa­să solu­ţie dată pro­ble­mei 4 din concurs.

Cum comen­tați ??

digi24.ro, 10.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply