După prohibiţia la calcan, urmează cea la… guvizi!

0
672

Ordi­nul pri­vind prohi­bi­ţia pes­cu­i­tu­lui în anul 2014 cuprin­de mai mul­te peri­oa­de în care nu se va putea desfă­şu­ra niciun fel de acti­vi­ta­te pis­ci­co­lă. În Marea Nea­gră, de la 1 apri­lie, timp de două luni, nu se va mai putea pes­cui cal­can, iar în mai nu se va putea prin­de nici guvide.

Pes­cu­i­tul este una din acti­vi­tă­ţi­le pre­fe­ra­te de mulţi, de băr­ba­ţi în spe­cial. La Con­stanţa se prac­ti­că pes­cu­i­tul atât în lacu­ri­le din judeţ, dar locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui pre­fe­ră să mear­gă să dea cu băţu’ la mare, unde ţin­ta prin­ci­pa­lă sunt guvizii.

Timp de o lună, acti­vi­ta­tea, rela­xan­tă ori indus­tri­a­lă, va fi inter­zi­să prin lege, ast­fel că nu vom mai putea vedea teme­rari ieşi­ţi „la vână­toa­re“ după preţi­oşii peşti.

Pe peri­oa­da lunii mai, cei care vor fi prinşi că pes­cu­iesc guvizi vor rămâ­ne fără usten­si­le, peş­te­le prins se va con­fis­ca, iar amen­da ce va tre­bui plăti­tă va fi între 300 şi 600 de lei.

Măsu­ra intro­du­ce­rii prohi­bi­ţi­ei şi la guvi­de a venit în urma fap­tu­lui că, în ulti­mii ani, s‑a con­sta­tat că a murit mult peş­te, iar deci­zia vine chiar de la Minis­te­rul Mediului.

Sori­nel Ţăra­nu, coor­do­na­tor com­par­ti­ment la Dire­cţia Mari­ti­mă a Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Pes­cu­it şi Acva­cul­tu­ră (A.N.P.A.), ne‑a con­fir­mat cele menţio­na­te mai sus. „Minis­te­rul Mediu­lui a decis să emi­tă ordi­nul pen­tru că a murit mult peş­te şi tre­bu­ie să exis­te o peri­oa­dă în care popu­la­ţia să se poa­tă refa­ce. Aceas­ta este legea şi cei care vor fi prinşi că o încal­că, vor fi san­cţio­na­ţi“, ne‑a spus Sori­nel Ţăranu.

O situ­a­ţie mult mai inte­re­san­tă găsim la cal­can. Preţi­o­sul peş­te se bucu­ră de atenţia spo­ri­tă chiar a ofi­ci­a­li­lor din Uniu­nea Euro­pea­nă. Sunt imple­men­ta­te fel şi fel de pro­gra­me meni­te să sal­veze popu­la­ţia de cal­can. Prohi­bi­ţia în cazul aces­tu­ia este în peri­oa­da 1 apri­lie – 30 mai, iar res­pec­ta­rea ordi­nu­lui este super­vi­za­tă nu doar de Dire­cţia Mari­ti­mă, ci şi de Poli­ţia de Frontieră.

Sori­nel Ţăra­nu ne‑a mai spus că exis­tă deja un sis­tem foar­te inte­re­sant ce cule­ge date des­pre popu­la­ţia de cal­can. „Avem insta­la­te niş­te dis­po­zi­ti­ve pe vapoa­re şi, în momen­tul când aces­tea sosesc în port, sunt conec­ta­te la o reţea. O sim­plă apă­sa­re de buton tri­mi­te toa­te date­le la un ser­ver al Uniu­nii Euro­pe­ne, unde se cen­tra­li­zea­ză date­le res­pec­ti­ve“, ne‑a spus repre­zen­tan­tul Dire­cţi­ei Mari­ti­me a A.N.P.A., care a decla­rat şi că U.E. fixea­ză o anu­mi­tă cotă pen­tru prin­de­rea de cal­can. Cu alte cuvin­te, chiar dacă nu e prohi­bi­ţie, nu poţi prin­de peş­te cât vrei.

Cris­ti­an BANCIU, observator.ro, 21.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply