Daniel Constantin: Fermierii mici și mijlocii vor avea la dispoziție proiecte tip prin noul PNDR

0
257

Fer­mi­e­rii mici și mij­lo­cii vor avea la dis­po­zi­ție prin noul Pro­gram Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă (PNDR) 2014 — 2020 pro­iec­te tip făcu­te de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii, iar cei care vor inte­gra pro­duc­ția vor avea punc­ta­je supli­men­ta­re la eva­lu­a­rea pro­iec­te­lor, a decla­rat dumi­ni­că, pen­tru AGERPRES, minis­trul Agri­cul­tu­rii, Daniel Constantin.

Foto: © LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO

Noul PNDR este un pro­gram mult sim­pli­fi­cat față de PNDR 2007–2013. Intro­du­cem un sis­tem de achi­zi­ții publi­ce pen­tru pri­vați, mult sim­pli­fi­cat față de ceea ce a fost până acum și încer­căm să rezol­văm o pro­ble­mă struc­tu­ra­lă pe care Româ­nia o are în agri­cul­tu­ră și anu­me, oda­tă cu creș­te­rea expor­tu­ri­lor, vrem să nu mai expor­tăm mate­rie pri­mă ci pro­du­se pro­ce­sa­te. În acest sens, unul din­tre prin­ci­pi­i­le PNDR este punc­ta­jul supli­men­tar pen­tru cei care inte­grea­ză pro­duc­ția. De ase­me­nea, fer­mi­e­rii mici și mij­lo­cii vor avea pro­iec­te tip la dis­po­zi­ție făcu­te de minis­ter, ca să nu mai chel­tu­ias­că bani pe con­sul­tan­ță”, a pre­ci­zat Daniel Constantin.

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply