Circulație deviată în stațiunea Mamaia. Pe 1 aprilie începe montarea pasarelelor pietonale

0
272

Monta­rea celor trei pasa­re­le din sta­țiu­nea Mama­ia este pro­gra­ma­tă să încea­pă pe 1 apri­lie. Motiv pen­tru care tra­fi­cul va avea de sufe­rit în zonă.

Se va închi­de total cir­cu­la­ția pe bule­var­dul Mama­ia, în peri­oa­da 1 apri­lie – 24 apri­lie, în zona Satul de Vacan­ță”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al antre­pre­no­ru­lui general.

În peri­oa­da efec­tuă­rii lucră­ri­lor se vor lua măsuri de devi­e­re a tra­fi­cu­lui pe rute oco­li­toa­re“, a afir­mat Cris­ti­na Vasi­le, pur­tă­to­rul de cuvânt al Ser­vi­ci­u­lui Poli­ți­ei Ruti­e­re Constanța.

Ast­fel, din­spre Con­stan­ța către Năvo­dari, tra­fi­cul va fi devi­at pe ale­ea din fața hote­lu­lui Per­la, cu ieși­re în sen­sul gira­to­riu de la Aqua Magic. Șofe­rii care vin din­spre Năvo­dari către Con­stan­ța vor fi îndru­mați să cir­cu­le pe linia de cen­tu­ră, cu ieși­re pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpușneanu.

Între 1 apri­lie și 15 mai, în zona Piațe­tei Cazi­no și a hote­lu­lui Rex, pe o dis­tan­ță de 200 de metri se va mer­ge pe câte o ban­dă pe sens. Cele trei pasa­re­le vor redu­ce sim­ți­tor tra­fi­cul pie­to­nal pe bule­vard, în sta­țiu­nea Mamaia.

Una din pasa­re­le va fi monta­tă la intra­rea în Sta­țiu­nea Mama­ia, în drep­tul Satu­lui de Vacan­ță, unde până acum exis­tă o tre­ce­re de pie­toni semaforizată.

Pasa­re­la de aici se va numi „Iaht” și va face legă­tu­ră între piațe­ta de la Per­la și Satul de Vacan­ță. Ea va putea fi ușor recu­nos­cu­tă după catar­gul îna­lt de aproa­pe 20 de metri. Va avea o ram­pă spe­cia­lă pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți și va fi din lemn și metal.

A doua pasa­re­lă va fi ame­na­ja­tă în drep­tul piațe­tei de la Cazi­no și va pur­ta denu­mi­rea de „Năvod și pescăruși”.

Cea de‑a tre­ia, numi­tă „Val Retro”, va fi pla­sa­tă în drep­tul hote­lu­lui Rex. Sunt trei din­tre cele mai aglo­me­ra­te zone din sta­țiu­ne în peri­oa­da sezo­nu­lui estival.

În toa­te cazu­ri­le exis­tă o legă­tu­ră strân­să între denu­mi­re și modul în care pasa­re­le­le au fost pro­iec­ta­te. Lucă­ri­le la cele trei pasa­re­le au înce­put în luna sep­tem­brie, pia­tra de teme­lie fiind pusă de pri­ma­rul Radu Mazăre.

Inves­ti­ția se ridi­că la aproa­pe 2 mili­oa­ne de euro. 70 la sută din bani pro­vin din fon­duri euro­pe­ne, iar res­tul din con­tri­bu­ția Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și a Pri­mă­ri­ei Constanța.

VIDEO, pe reporterntv.ro, 29 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply