Cine este Ioana Petrescu, tânăra de 34 de ani numită de Ponta ministru la Finanţe

0
263

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat că îşi numeş­te con­si­li­e­rul de stat în fun­cţia de minis­tru al Finanţe­lor Publi­ce. Ioa­na Petres­cu are 34 de ani şi este reco­man­da­tă ca fiind un spe­cia­list în com­ba­te­rea eva­ziu­nii fiscale.

Ioa­na Petres­cu este cer­ce­tă­tor afi­li­at la Ame­ri­can Enter­pri­se Insti­tu­te şi cadru uni­ver­si­tar la Uni­ver­si­ta­tea Mary­land, SUA, pozi­ţie pe care a părăsit‑o recent pen­tru a‑l con­si­lia pe pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, înce­pând cu sep­tem­brie 2013. Petres­cu s‑a întors în Româ­nia după o absenţă de 14 ani.

Iată cum se des­crie Ioa­na Pete­res­cu pe blo­gul personal.

Sunt pro­fe­soa­ră de eco­no­mie la Facul­ta­tea de Poli­tici Publi­ce de la Uni­ver­si­ta­tea Mary­land. Am venit în Româ­nia pen­tru un an pe un post de con­si­li­er de stat că să îl ajut pe pre­mi­er cu pro­ble­me eco­no­mi­ce, mai ales cu fis­ca­li­ta­tea, rela­ţia cu medi­ul de afa­ceri şi cu inves­ti­ţi­i­le. Sunt spe­cia­li­za­tă pe finanţe publi­ce, eco­no­mia ţări­lor în curs de dezvol­ta­re şi emer­gen­te şi pe eco­no­mia de secu­ri­ta­te naţio­na­lă. Am ter­mi­nat Uni­ver­si­ta­tea Har­vard (doc­to­rat şi mas­trat în eco­no­mie) şi Wel­le­sley Col­le­ge (licenţă în eco­no­mie şi matematică)”.

Potri­vit CV-ului său, Petres­cu a pri­mit titlul de doc­tor în 2008, cu teza “Essa­ys in Taxa­tion and Inter­na­tio­nal Relations”.

Aceas­ta s‑a făcut remar­ca­tă în spa­ţi­ul public prin arti­co­le­le publi­ca­te în Zia­rul Finan­ci­ar (pre­cum aces­ta), în care îndem­nă cetă­ţe­nii să fie core­cţi şi să îşi plă­teas­că taxele.

Sur­sa: economica.net/, 03.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply