Chilipir la licitaţiile Fiscului: apartament în Saturn cu numai 7.000 de euro!

0
234

Dez­in­te­re­sul gene­ra­li­zat al inves­ti­to­ri­lor pen­tru pia­ţa imo­bi­li­a­ră are şi părţi bune pen­tru cei care îşi doresc un apar­ta­ment doar pen­tru vacanţe. Exem­ple­le vin de la Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, care încear­că, încă de anul tre­cut, să vân­dă mai mul­te pro­pri­e­tă­ţi, ale unor dator­nici la buge­tul sta­tu­lui. Cum ofer­tanţi pen­tru aces­te pro­pri­e­tă­ţi nu exis­tă, Fis­cul recur­ge la dimi­nu­a­rea preţu­lui de por­ni­re, într‑o pri­mă eta­pă cu 25%, apoi, de la a tre­ia lici­ta­ţie, cu 50%. În acest fel, s‑a ajuns ca un apar­ta­ment situ­at într-un hotel din Saturn să poa­tă fi cum­pă­rat, acum, cu preţul unei maşini la mâna a doua.

S.C. Onclim Sani­term S.R.L. din Plo­ieşti, al cărei obiect de acti­vi­ta­te îl repre­zin­tă lucră­ri­le de con­stru­cţie a clă­di­ri­lor rezi­denţi­a­le şi nere­zi­denţi­a­le, a achi­zi­ţio­nat un apar­ta­ment în sta­ţiu­nea Saturn, pe care apoi l‑a girat la ban­ca de la care a luat un împru­mut. Între timp, fir­ma nu mai res­pec­tat ter­me­ne­le de pla­tă la ban­că, dar nici nu şi‑a achi­tat dato­ri­i­le către buge­tul sta­tu­lui şi, ast­fel, s‑a ajuns la seches­tru pe bunuri şi exe­cu­ta­re sili­tă. La pri­ma lici­ta­ţie, imo­bi­lul a fost scos la vân­za­re la preţul de eva­lu­a­re, 63.930 de lei, fără T.V.A., dar nu a tre­zit inte­re­sul nici­u­nui inves­ti­tor. A urmat a doua lici­ta­ţie, cu un preţ de por­ni­re cu 25% mai mic, dar şi aceas­ta rata­tă. În fine, pe 27 mar­tie, Fis­cul va încer­ca ulti­ma micşo­ra­re de preţ şi o va menţi­ne până când bunul îşi va găsi cum­pă­ră­tor. La lici­ta­ţia de la sfârşi­tul lunii mar­tie, preţul de por­ni­re pen­tru apar­ta­men­tul din Saturn este de 31.965 de lei, adi­că echi­va­len­tul a 7.100 de euro. Apar­ta­men­tul scos la vân­za­re, situ­at în Hote­lul Gama, are 20,44 mp şi bal­con, este alcă­tu­it dintr‑o came­ră, o bucă­tă­rie, hol şi baie, şi pose­dă o cotă indi­vi­ză de 0,4% din tere­nul pe care este situ­a­tă construcţia.

(N.D.), observator.ro, Joi, 13.–3.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply