Cernavodă: Tichete sociale în loc de pachete cu alimente

0
285

Pri­ma­rul ora­şu­lui Cer­na­vo­dă, Ghe­or­ghe Hân­să: „Nevo­ia­şii din Cer­na­vo­dă au pri­mit din par­tea Pri­mă­ri­ei tiche­te în valoa­re de 50 de lei, în baza căro­ra şi-au putut lua ali­men­te, medi­ca­men­te şi obiec­te igienico-sanitare”.

Pes­te 1.400 de per­soa­ne din Cer­na­vo­dă cu pen­sii mai mici de 800 de lei, per­soa­ne cu han­di­cap şi, res­pec­tiv, per­soa­ne asis­ta­te soci­al, care au vâr­sta de mini­mum 60 de ani, au pri­mit un cadou din par­tea Pri­mă­ri­ei. Potri­vit pri­ma­ru­lui Ghe­or­ghe Hân­să, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă le‑a acor­dat tiche­te soci­a­le în valoa­re de 50 de lei. Edi­lul a spus că avan­ta­jul bonu­ri­lor valori­ce este că aces­tea pot fi uti­li­za­te pen­tru achi­zi­ţio­na­rea de ali­men­te, medi­ca­men­te, mate­ri­a­le igie­ni­co-sani­ta­re şi alte pro­du­se de pri­mă necesitate.

Avem cola­bo­ra­re cu 15 uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie publi­că, la care se ada­u­gă câte­va far­ma­cii şi soci­e­tă­ţi unde se comer­ci­a­li­zea­ză mate­ri­a­le igie­ni­co-sani­ta­re”, a spus Hân­să. Pri­ma­rul din Cer­na­vo­dă a afir­mat că tiche­te­le se acor­dă o dată la două luni şi au înce­put să fie ofe­ri­te din luna august, înlo­cu­ind cele­bre­le pache­te cu ali­men­te. „Am pri­mit soli­ci­tări din par­tea popu­la­ţi­ei să inclu­dem pe lis­ta uni­tă­ţi­lor care pri­mesc tiche­te­le soci­a­le şi far­ma­ci­i­le. Pro­pu­ne­ri­le au fost accep­ta­te, mai ales că, fiind o peri­oa­dă difi­ci­lă, mulţi din­tre cei care pri­mesc aju­tor de la Pri­mă­rie sunt per­soa­ne în vâr­stă şi care au nevo­ie de medi­ca­men­te. Şi cum veni­tu­ri­le lor sunt extrem de mici, aces­te tiche­te sunt bine­ve­ni­te”, a adă­u­gat primarul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro/, 04.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply