Cerințele PPDD pentru a intra în Guvernul Ponta

0
230

Par­la­men­ta­rii PPDD vor să nego­cie­ze cu USD o even­tu­a­lă sus­ți­ne­re a nou­lui Guvern. Potri­vit stiripesurse.ro, care a intrat în pose­sia unui docu­ment intern a par­ti­du­lui lui Dan Dia­co­ne­scu, aceștia sus­țin o lis­tă cu șase deci­zii care ar tre­bui lua­te  în urmă­toa­re peri­oa­dă.

Par­ti­dul Popo­ru­lui – Dan Dia­co­ne­scu îşi expri­mă dez­a­cor­dul pri­vind coop­ta­rea UDMR la guver­na­re şi faţă de con­di­ţi­i­le inac­cep­ta­bi­le soli­ci­ta­te de UDMR, care încal­că prin­ci­pi­ul suve­ra­ni­tă­ţii sta­tu­lui român.

Româ­nii nu au uitat că şi UDMR a tăi­at sala­ri­i­le şi a susţi­nut fără rezer­ve guver­na­rea PDL, atunci când a decis închi­de­rea spi­ta­le­lor din Roma­nia”, ara­tă cei din PPDD, citați de stiripesurse.ro.

Par­ti­dul Popo­ru­lui — Dan Dia­co­ne­scu are urmă­toa­re­le cereri:

1. Redu­ce­rea CAS-ului şi a TVA-ului pre­cum şi debi­ro­cra­ti­za­rea sis­te­mu­lui fis­cal;
2. Eli­mi­na­rea taxei radio-tv;
3. Majo­ra­rea alo­ca­ţi­ei copi­i­lor de la 42 de lei la 200 lei;
4. Inter­zi­ce­rea migra­ţi­ei par­la­men­ta­re;
5. Pre­zenţa obli­ga­to­rie la vot, în acest fel limi­tân­du-se efec­te­le mitei elec­to­ra­le;
6. Con­fis­ca­rea ave­ri­lor ili­ci­te.

Mai mult, pe ro.stiri.yahoo.com/, luni, 03.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply