CARAVANA LITORAL TV ajunge în comuna ALBEȘTI

0
284

Mara­to­nul jur­na­lis­tic este în des­fă­șu­ra­re iar amfi­tri­o­nii Cara­va­nei Lito­ral TV vor ajun­ge în comu­na Albești!

Pro­iec­tul media are ca obiec­tiv infor­ma­rea teles­pec­ta­to­ri­lor cu pri­vi­re la tra­di­ți­i­le, cul­tu­ra și isto­ri­cul loca­li­tă­ți­lor din Dobro­gea. Toa­te aces­te infor­ma­ții le puteți afla în cadrul unei emi­siuni difu­za­te în fie­ca­re vineri, înce­pând cu  ora 20.30.

Lavi­nia Sicli­ta­ru și Sil­viu Calo­ta vor ajun­ge marți, 11 mar­tie, în comu­na Albești, unde vor dis­cu­ta cu repre­zen­tanți din Admi­nis­tra­ție, Cul­tu­ră, Edu­ca­ție sau Sănă­ta­te. Toa­te pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă locu­i­to­rii vor fi ana­li­za­te și dezbătute.

Marți, între ore­le 14:00 și 16:00, aveți oca­zia să îi luați la între­bări pe cei care vă admi­nis­trea­ză loca­li­ta­tea. Vocea cetă­țe­ni­lor, moto­rul Cara­va­nei Lito­ral TV.

Ziuaconstanta.ro, 10.03.2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply