Captain Mondy’s Irish Pub: Atmosferă tipic irlandeză, în Mangalia!

0
1334

    

Sin­gu­rul Pub din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, con­stru­it în anul 2000 după ade­vă­ra­tul con­cept de Irish Pub, deco­rat ast­fel încât să te transpu­nă într-un bar irlan­dez auten­tic, Cap­tain Mondy’s Irish Pub se menţi­ne în topul baru­ri­lor şi Pub-uri­lor din Man­ga­lia, fiind pe pri­mul loc în pri­vinţa cali­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te.

Cap­tain Mondy’s Irish Pub redă atmosfe­ra pli­nă de via­ţă din Pub-uri­le irlan­de­ze şi ofe­ră cli­enţi­lor — pri­e­te­ni pre­pa­ra­te spe­ci­fi­ce, dove­din­du-se o rea­lă comu­ni­ta­te pen­tru cei care ne frec­ven­tea­ză şi o expe­rienţă plă­cu­tă pen­tru cei care vin pen­tru pri­ma dată aici.     

Cap­tain Mondy’s Irish Pub este locul în care te simţi întot­dea­u­na bine împre­u­nă cu pri­e­te­nii tăi, având la dis­po­zi­ţie toa­te oport­u­ni­tă­ţi­le unui Pub original!

Cu o capa­ci­ta­te de pes­te 60 locuri la mese, Cap­tain Mondy’s Irish Pub vă ofe­ră:

  • Spe­cia­li­tă­ţi irlan­de­ze, mexi­ca­ne, core­e­ne, ita­li­ene, spe­cia­li­tă­ţi din toa­tă lumea, pre­pa­ra­te după reţe­te originale,
  • Bău­turi şi pre­pa­ra­te de bar, cele­bre mărci de Whis­key irlan­dez de cali­ta­te,
  • Cok­ta­i­luri pre­pa­ra­te de cei mai buni bar­mani de la pres­ti­gi­oa­sa Aca­de­mie de bar­mani - BAR ACADEMY Roma­nia,

  

Evenimente deosebite!
Organizăm cele mai tari petreceri!

De ace­ea, în 2013, Cap­tain Mondy’s Irish Pub a fost pe pri­mul loc în topul pre­fe­rinţe­lor din Man­ga­lia, la cate­go­ria Cel mai bun bar din oraş !

Evenimente Speciale, în 2014:

Valentines Day, pe data de 14 februarie,

   

(…Tru­pa care va da star­tul de Valen­ti­ne’s Day!…)

  • Dra­go­be­te­le, îl vom săr­bă­tori tot împre­u­nă, pe 24 febru­a­rie, apoi:
  • Petre­ce­rea Mărţi­şo­ru­lui, pe 1 martie,
  • 8 Mar­tie, o zi spe­cia­lăZiua Feme­ii,
  • După care va urma Petre­ce­rea de Paşti, care va ţine trei zile:- 19, 20 şi 21 aprilie!

Te aştep­tăm la Cap­tain Mondy’s Irish Pub, sin­gu­rul Bar din Man­ga­lia, în care ser­vi­ci­i­le şi atmosfe­ra sunt rea­li­za­te con­form con­cep­tu­lui de Irish Pub!

Aici poţi savu­ra împre­u­nă cu pri­e­te­nii o ade­vă­ra­tă bere rece, într‑o atmosfe­ră rela­xan­tă, sau să degu­şti pro­du­se de artă culi­na­ră după reţe­te­le ori­gi­na­le spe­ci­fi­ce, dar şi după reţe­te loca­le, pen­tru ori­ce poftă, toa­te pre­gă­ti­te cu bun gust şi îndemâ­na­re de maeş­trii noş­tri bucă­tari.    

  

  

Tot aici poţi degus­ta o gamă lar­gă de Whis­key, mărci ori­gi­na­le, sau, să te des­tinzi ascul­tând o muzi­că exce­len­tă, în timp ce stai de vor­bă cu prietenii.

 

La Cap­tain Mondy’s Irish Pub poţi vizio­na Eve­ni­men­te spor­ti­ve deo­se­bi­te pe Digi­Tv şi Dol­ce­TV: meciuri de Fotbal, Rugby, Tenis, Sno­o­ker, For­mu­la 1, Moto­GP, toa­te în HD.

  • WI-FI / Inter­net gratuit!
  • Aer con­di­tio­nat.
  • Ofer­tă spe­cia­lă la pre­pa­ra­te­le din cafea, până la ora 13,00!

  

Rezer­vări, la tel. 0748.881.093

e‑mail: [email protected]
facebook.com/CaptainMondysIrishPub

 Sunteţi bineveniţi oricând la Captain Mondy’s Irish Pub !


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply