Campanie de promovare a şcolilor profesionale. Meseria, brăţară de aur vs. prostul cu masterat

0
351

Prin pre­zenţa lor nume­roa­să în sala mică a Casei de Cul­tu­ră din Con­stanţa, la întâl­ni­rea pe tema reîn­fi­inţă­rii şco­li­lor pro­fe­sio­na­le, preşe­dinţii aso­ci­a­ţi­i­lor de părinţi din ciclul gim­na­zi­al şi repre­zen­tanţii părinţi­lor ele­vi­lor din cla­se­le a VIII‑a au demon­strat că este un subiect care „arde”.

Şi cum să nu devi­nă atrac­ti­vă aceas­tă solu­ţie, când nive­lul de edu­ca­ţie a scă­zut îngri­jo­ră­tor şi, vor­ba unui părin­te din sală, „tot pros­tul e absol­vent de mas­te­rat dacă tre­ce de Bacalaureat”.

Româ­nia a pier­dut cir­ca 10 ani în pre­gă­ti­rea tine­ri­lor, din cau­za desfi­inţă­rii lice­e­lor pro­fe­sio­na­le, în 1998, 1999, de „marea refor­mă Mar­ga”, pe prin­ci­pi­ul că nu au ingi­ne­rii cum să pre­dea, tre­bu­ie să pre­dea profesorii.

Majo­ri­ta­tea părinţi­lor au con­si­de­rat târ­zie aceas­tă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a învă­ţămân­tu­lui pro­fe­sio­nal de trei ani, pen­tru a se bucu­ra de „cău­ta­re” încă din anul şco­lar 2014–2015.

Vrem să vadă cu ochii lor copi­ii noştri“

Orga­ni­za­tă de Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa, întâl­ni­rea a avut ca invi­ta­ţi repre­zen­tanţi ai agenţi­lor eco­no­mici cu care lice­e­le teh­no­lo­gi­ce cola­bo­rea­ză foar­te bine. Prof. dr. Rădu­cu Popes­cu a ţinut să le trans­mi­tă de la înce­put părinţi­lor că este mare nevo­ie ca cele ce s‑au dis­cu­tat să fie cunos­cu­te de cât mai mulţi. 

Sun­tem părinţi şi ne dorim cu toţii bine­le copi­i­lor noş­tri, dar tre­bu­ie să‑i orien­tăm corect şi în cunoş­tinţă de cau­ză”, a mai adă­u­gat inspec­to­rul general.

În timp ce Mari­a­na Gor­do­ne­scu, direc­to­rul unei agenţii de turism din Con­stanţa, a întă­rit nece­si­ta­tea unui sta­giu de prac­ti­că ates­ta­tă de minim şase luni, Cris­ti­an Popes­cu, direc­to­rul Auchan, a vor­bit des­pre bene­fi­ci­i­le unei şco­la­ri­zări ţintite. 

Vio­le­ta Puti­nei, direc­to­rul divi­zi­ei resur­se uma­ne din cadrul Şan­ti­e­ru­lui Naval Con­stanţa, le‑a expus celor pre­zenţi bene­fi­ci­i­le pe care le-ar avea copi­ii lor: „Şan­ti­e­rul este o şcoa­lă care for­mea­ză carac­te­re, dar şi mese­ri­a­şi buni. Pe lân­gă per­so­na­lul cali­fi­cat şi echi­pa­men­te­le pe care le asi­gu­răm ele­vi­lor, celor mai buni din­tre ei le ofe­rim şi posi­bi­li­ta­tea obţi­ne­rii unor bur­se supli­men­ta­re, prin care încer­căm să‑i fidelizăm”.

Citi­ti mai mult in Cugetliber.ro, 27.03.2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply