Bogdan Diaconu, deputat: “Ziua de 27 Martie a fost pe nedrept uitată și ignorată”

0
248

Depu­ta­tul PSD Bogdan Dia­co­nu a anu­nţat că va depu­ne luni la Par­la­ment un pro­iect de lege prin care ziua de 27 Mar­tie să fie decla­ra­tă Ziua Reunirii.

Ziua de 27 mar­tie în care cele­brăm uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia, eve­ni­ment isto­ric de impor­tan­ță națio­na­lă petre­cut în 1918, tre­bu­ie să fie recu­nos­cu­tă ca ata­re de către sta­tul român și săr­bă­to­ri­tă la nivel ofi­ci­al. De ace­ea, voi depu­ne luni la Par­la­ment un pro­iect legi­sla­tiv care să insti­tu­ie data de 27 Mar­tie ca Ziua Reu­ni­rii, săr­bă­to­ri­tă printr‑o ședin­ță fes­ti­vă comu­nă a celor două Came­re ale Par­la­men­tu­lui, dedi­ca­tă aces­tui eveniment. 

De ase­me­nea, pro­iec­tul de lege va sti­pu­la ca auto­ri­tă­ți­le publi­ce ale sta­tu­lui român să arbo­re­ze pe 27 Mar­tie dra­pe­lul Româ­ni­ei, iar auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce cen­tra­le și loca­le, pre­cum și alte insti­tu­ții publi­ce, să poa­tă orga­ni­za mani­fes­tări, eve­ni­men­te publi­ce și cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­ce dedi­ca­te aces­tei sărbători. 

Ziua de 27 Mar­tie a fost pe nedrept uita­tă și igno­ra­tă până în pre­zent la nivel ofi­ci­al, iar insti­tu­i­rea ei ca Ziua Reu­ni­rii are sco­pul de a întări con­ști­in­ța de neam a româ­ni­lor de pe ambe­le maluri ale Pru­tu­lui, rea­du­cân­du-ne amin­te nouă, cetă­țe­ni­lor din cele două sta­te româ­nești, că sun­tem cu toții români, chiar dacă sepa­rați de gra­ni­țe con­junc­tu­ra­le, așa­dar arti­fi­ci­a­le”, afir­mă depu­ta­tul, potri­vit unui comu­ni­cat.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply