Au început lucrările la proiectul “Callatis – Istorie la malul Mării” — FOTO

3
375

Comu­ni­cat de presă

Au înce­put lucră­ri­le la pro­iec­tul “Cal­la­tis – Isto­rie la malul Mării”

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat lucră­ri­le la pro­iec­tul “Cal­la­tis – Isto­rie la malul Mării Negre – Măsuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Mangalia”.

Pro­iec­tul este imple­men­tat prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 5 – „Dezvol­ta­rea dura­bi­lă şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui”, Dome­ni­ul major de inter­venţie 5.1 – „Res­ta­u­ra­rea şi valo­ri­fi­ca­rea dura­bi­lă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral, pre­cum şi crearea/modernizarea infras­truc­tu­ri­lor conexe”.

Con­trac­tul de finan­ta­re s‑a sem­nat la data de 18 apri­lie 2013 şi se deru­lea­ză pe o peri­oa­dă maxi­mă de 27 de luni. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 12.988.800,20 lei, din care valoa­rea tota­lă eli­gi­bi­lă a pro­iec­tu­lui este de 9.355.640,00 lei, struc­tu­ra­tă din: valoa­re eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din F.E.D.R. 8.454.691,87 lei, valoa­re eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buget naţio­nal 713.835,33, iar co-finanţa­rea bene­fi­ci­a­ru­lui are o valoa­re de 187.112,80. Valoa­rea T.V.A. afe­ren­tă chel­tu­ie­li­lor eli­gi­bi­le este de 2.221.483,20 lei.

Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2007–2013 este Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce, iar Orga­nis­mul Inter­me­di­ar în Regiu­nea Sud-Est este Agenţia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est.

Pro­iec­tul are ca obiec­tiv gene­ral cre­ş­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, iar ca obiec­tiv spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui se urmă­reş­te valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic – cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

În acest sens, vor avea loc res­ta­u­ra­rea şi valo­ri­fi­ca­rea turis­ti­că dura­bi­lă a trei monu­men­te isto­ri­ce de valoa­re naţio­na­lă şi uni­ver­sa­lă, cuprin­se în patri­mo­ni­ul cul­tu­ral-isto­ric al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cristian.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis”, este vor­ba de zidul de incin­tă nor­dic-tron­son estic şi basi­li­ca siri­a­nă, colţul de nord-vest al incin­tei roma­no-bizan­ti­ne şi edi­fi­ci­i­le supra­pu­se, pre­cum şi mor­min­te­le pale­o­creş­ti­ne de tip hypo­geu, din zona necro­po­lei cal­la­ti­e­ne. La acest capi­tol, se înscrie rea­li­za­rea a trei ame­na­jări pei­sa­gis­ti­ce, pre­cum şi cre­a­rea infras­truc­tu­ri­lor con­e­xe de acces la monu­men­te­le istorice.

Aces­tea se refe­ră la plan­tări de gazon, arbu­şti şi copaci, ame­na­ja­rea ale­i­lor de cir­cu­la­ţie şi a căii de acces prin­ci­pa­le – stra­da care supra­pu­ne zidul de incin­tă roma­no-bizan­tin, pre­cum şi ilu­mi­na­tul ambien­tal, în vede­rea pune­rii în valoa­re a ves­ti­gi­i­lor reabilitate.

O altă măsu­ră din cadrul pro­iec­tu­lui vizea­ză cre­a­rea de noi locuri de mun­că (per­ma­nen­te şi tem­po­ra­re) pen­tru ope­ra­rea par­cu­lui arhe­o­lo­gic Cal­la­tis, după fina­li­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor din cadrul pro­iec­tu­lui. Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei, nr.13, 905500, Man­ga­lia, Româ­nia, Tel: 0241751060, Fax 0241755606. Per­soa­nă de con­tact: Popa Dan Cipri­an – Mana­ger Proiect.

Conţi­nu­tul aces­tui mate­ri­al nu repre­zin­tă în mod obli­ga­to­riu pozi­ţia ofi­ci­a­lă a Uniu­nii Euro­pe­ne sau a Guver­nu­lui României.

27 mar­tie 2014.

FOTO:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

Leave a Reply