Anveloparea blocurilor din Constanţa, cu fonduri europene

0
325

Vice­pri­ma­rul Dece­bal Făgă­dău: „De fapt, ce am făcut noi astăzi (ieri — n.r.) este un pas foar­te mare pen­tru vii­to­rii ani în ceea ce pri­veş­te atra­ge­rea de bani euro­peni, acest PAED fiind o con­di­ţie obli­ga­to­rie la depu­ne­rea proiectelor”.

Efi­cienţa ener­ge­ti­că va fi în cen­trul atenţi­ei în exer­ci­ţi­ul finan­ci­ar 2014 — 2020, repre­zen­tanţii Uniu­nii Euro­pe­ne con­si­de­rând că tre­bu­ie pus un accent mai mare pe ceea ce înseam­nă pro­te­cţia mediu­lui. La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Pri­mă­ria a luat în ulti­mii ani o serie de măsuri, fapt ce a pus muni­ci­pa­li­ta­tea pe un loc frun­taş în ceea ce pri­veş­te pro­te­cţia mediu­lui. Evi­dent că prin­ci­pa­la pro­ble­mă a muni­ci­pa­li­tă­ţii a fost lip­sa de fon­duri nece­sa­re imple­men­tă­rii mai mul­tor pro­iec­te, pen­tru a avea un oraş la stan­dar­de ridi­ca­te de mediu. Nici axe­le euro­pe­ne nu au fost atât de gene­roa­se în peri­oa­da 2007 — 2013. În aces­te con­di­ţii, pen­tru urmă­to­rii şase-şap­te ani, muni­ci­pa­li­ta­tea se va aple­ca mai mult asu­pra unor ast­fel de pro­iec­te. Ieri am putea spu­ne că, în cadrul Con­si­li­u­lui Local Con­stanţa, s‑a făcut pri­mul pas. „Le-am pro­pus cole­gi­lor con­si­li­eri, şi a fost accep­tat, ca din buge­tul local să alo­căm suma de 167.000 de lei pen­tru întoc­mi­rea Pla­nu­lui de Acţiu­ne pri­vind Ener­gia Dura­bi­lă (PAED). Noi am sta­bi­lit deja stra­te­gia ener­ge­ti­că a Zonei Metro­po­li­ta­ne Con­stanţa pen­tru peri­oa­da 2020 — 2030, dar până atunci, pen­tru că noi am votat deja ade­ra­rea Con­stanţei la Con­venţia Pri­ma­ri­lor (o aso­ci­e­re a aleşi­lor locali ce pune accent pe cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce — n.r.), am con­si­de­rat că este oport­un să pro­pun rea­li­za­rea PAED. Acest plan va avea o for­mă-cadru apro­ba­tă şi de Con­venţia Pri­ma­ri­lor, în care ne vom înscrie în anu­mi­te ţin­te sta­bi­li­te, în acest PAED, şi va ţine strict cont de rea­li­tă­ţi­le loca­le”, a decla­rat vice­pri­ma­rul ora­şu­lui Con­stanţa Dece­bal Făgă­dău. El a pre­ci­zat că din acest plan de acţiu­ne vor deri­va toa­te pro­iec­te­le vii­toa­re cu finanţa­re euro­pea­nă în ceea ce pri­veş­te efi­cienţa ener­ge­ti­că, mobi­li­ta­te, trans­port, anve­lo­pări de blo­curi, clă­diri publi­ce, rea­bi­li­tări de reţe­le de transport.

De fapt, ce am făcut noi astăzi (ieri — n.r.) este un pas foar­te mare pen­tru vii­to­rii ani în ceea ce pri­veş­te atra­ge­rea de bani euro­peni, acest PAED fiind o con­di­ţie obli­ga­to­rie la depu­ne­rea pro­iec­te­lor”, a expli­cat vice­pri­ma­rul. Cu alte cuvin­te, până în anul 2020, Pri­mă­ria Con­stanţa va fi în măsu­ră să anve­lo­pe­ze din punct de vede­re ener­ge­tic toa­te blo­cu­ri­le din oraş cu fon­duri europene.

Robert NENCIU, telegrafonline.ro/, Joi, 6 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply