AGA la THR Marea Neagră. Ipotecarea de hoteluri şi terenuri, pe ordinea de zi

0
209

Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al THR Marea Nea­gră SA, cu sedi­ul în Man­ga­lia, con­voa­că Adu­na­rea Gene­ra­la Ordi­na­ră a Acţio­na­ri­lor, în data de Marţi, 08.04.2014 la ora 09.00, la sedi­ul soci­e­tă­ţii. Pe ordi­nea de zi se regă­sesc 10 punc­te de inte­res, care vor fi supu­se dis­cu­ţi­i­lor.

Una din­tre cele mai impor­tan­te pro­ble­me care va fi ana­li­za­tă este apro­ba­rea ipo­te­că­rii unor imo­bi­le ce fac par­te din patri­mo­ni­ul soci­e­tă­ţii. Clă­di­ri­le şi tere­nu­ri­le asu­pra căro­ra aso­ci­a­ţii se vor pune de acord în vede­rea îna­in­tă­rii acte­lor pen­tru ipo­te­că sunt: Hotel Res­ta­u­rant Lidia cu tere­nul afe­rent, Hotel Res­ta­u­rant Brân­du­şa cu tere­nul afe­rent, Hotel Dia­na cu tere­nul afe­rent, Hotel Res­ta­u­rant Siret cu tere­nul afe­rent şi Hote­lul Res­ta­u­rant Aida cu tere­nul afe­rent. Ipo­te­ca­rea bunu­ri­lor patri­mo­ni­a­le des­cri­se mai sus se impu­ne în vede­rea garan­tă­rii unor cre­di­te de inves­ti­ţii sau cre­di­te de exploa­ta­re în valoa­re tota­lă de 17.500.000 lei.

Alte punc­te cuprin­se în ordi­nea de zi sunt: pre­zen­ta­rea, dez­ba­te­rea şi apro­ba­rea situ­a­ţi­i­lor finan­ci­a­re con­so­li­da­te la data de 31.12.2013, pe baza rapoar­te­lor pre­zen­ta­te de Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie şi de audi­to­rul finan­ci­ar, pre­zen­ta­rea, ana­li­za şi apro­ba­rea Pro­iec­tu­lui buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a pro­gra­mu­lui de inves­ti­ţii şi a pro­gra­mu­lui de acti­vi­ta­te pen­tru anul 2014, pre­cum şi apro­ba­rea remu­ne­ra­ţi­ei admi­nis­tra­to­ri­lor şi a direc­to­ru­lui gene­ral, con­form con­trac­te­lor de admi­nis­tra­re şi a con­trac­tu­lui de man­dat.

Mana­ge­rul gene­ral al THR Marea Nea­gra este Lini­ca Stan, care înde­pli­neş­te şi fun­cţia de con­si­li­er local la Man­ga­lia în cadrul Comi­si­ei Eco­no­mi­ce şi de Fon­duri Struc­tu­ra­le Euro­pe­ne.

Potri­vit date­lor ofi­ci­a­le, com­pa­nia deţi­ne apro­xi­ma­tiv 13% din lito­ra­lul româ­nesc, capi­ta­lul soci­al sub­scris şi văr­sat este de 57.894.993,9 lei, iar în anul 2012  avut o cifră de afa­ceri de 30.367.947 de lei, pro­fi­tul net ajun­gând la suma de 3.154.284 de lei. Con­form cla­si­fi­că­rii Caen, între­prin­de­rea are ca obiect de acti­vi­ta­te „Hote­luri şi alte faci­li­tă­ţi de caza­re simi­la­re”, având 386 de anga­ja­ţi.

Nico­le­ta NICOLAU, ziua­de­con­stan­ta, Vineri, 7 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele