Acțiunea de voluntariat “ȘI TU POȚI DĂRUI”, la final (Galerie FOTO)

1
360

Gra­di­ni­ta P.P. Nr.3 Man­ga­lia, in par­te­ne­ri­at cu “Ori­fla­me” Man­ga­lia, Fili­a­la “Cru­cea Rosie“Mangalia, Scoa­la si Gra­di­ni­ta din Albes­ti, Gra­di­ni­ta Cotu-Vaii si Parohia Var­top au des­fa­su­rat actiu­nea “SI TU POTI DARUI”, colec­tand ali­men­te si len­je­rii de pat.

Bene­fi­ci­ari au fost per­soa­ne­le din Casa de Ingri­ji­re si Aju­tor “Armo­nia” din Negru-Voda, Con­stan­ta si copi­ii din Modu­lul Fami­li­al “San­ta Maria Del­le Gra­zie”, Mangalia.

Orga­ni­za­to­rii mul­tu­mesc tutu­ror celor care au con­tri­bu­it la aceas­ta reu­si­ta acti­vi­ta­te de volun­ta­ri­at, spre bucu­ria destinatarilor.

Gela Ivas­cu, Direc­tor Gra­di­ni­ta Nr.3 P.P., Mangalia.

Gale­ria FOTO:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sara­cu da sara­cu­lui .…..bv! dar domnii con­si­li­eri cu busi­nes inflo­ri­tor, in ce cam­pa­nie se tre­zesc? Domn. pri­mar, scutura‑i olea­ca pe cei din jurul tau, ca nu o sa iti para rau.….

Leave a Reply