A început pregătirea plajelor pentru sezonul estival

0
284

Deşi sezo­nul esti­val va fi des­chis ofi­ci­al abia pe 1 mai, repre­zen­tanţii Dire­cţi­ei Ape­lor Româ­ne Dobro­gea Lito­ral au dema­rat deja acţiu­nea de pre­gă­ti­re a pla­je­lor de pe între­gul lito­ral. Cât pri­veş­te lici­ta­ţi­i­le pen­tru admi­nis­tra­rea pla­je­lor, aces­tea vor avea loc la înce­pu­tul lunii aprilie.

Ca în fie­ca­re an, la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii, auto­ri­tă­ţi­le loca­le încep acţiu­nea de cură­ţa­re a pla­je­lor de pe lito­ral pen­tru ca aces­tea să fie pre­gă­ti­te pen­tru pri­mi­rea turi­ş­ti­lor care aleg să îşi petrea­că vacanţa de Paş­te sau 1 Mai, pe litoral.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Dire­cţi­ei Ape­lor Româ­ne Dobro­gea Lito­ral (ABADL), acţiu­nea cuprin­de mai mul­te eta­pe, atât de igie­ni­za­re, cât şi de colec­ta­re a cochi­li­i­lor şi de afâ­na­re a nisipului.

Acţiu­nea de pre­gă­ti­re a pla­je­lor a înce­put de câte­va săp­tămâni, ast­fel că, până la 1 Mai vor fi pre­da­te către ope­ra­to­rii care le au închi­ri­a­te. În pre­zent, pe pla­je­le din toa­te sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral avem echi­pe care se ocu­pă de igie­ni­za­re şi care rea­li­zea­ză o serie de lucrări în acest sens.

Avem ter­men limi­tă până la sfârşi­tul lunii apri­lie, însă pen­tru că nu am avut o iar­nă grea, nici nu am întâm­pi­nat pro­ble­me pe teren care să pre­lun­geas­că acest ter­men”, a decla­rat pur­tă­to­rul de cuvânt al (ABADL), Cătă­lin Anton. Oda­tă cu lucră­ri­le de igie­ni­za­re a pla­je­lor, mun­ci­to­rii trans­por­tă şi deşe­u­ri­le colec­ta­te de pe pla­je pe care le depun la punc­te de colec­ta­re. Tot acum se vor demon­ta şi gar­du­ri­le de stuf, insta­la­te în toam­nă, care au pro­te­jat pla­je­le împo­tri­va ero­ziu­nii eoli­e­ne, urmând ca stra­tul de nisip să fie afâ­nat şi nivelat.

Lici­ta­ţi­i­le pen­tru pla­je încep în aprilie

Potri­vit pur­tă­to­ru­lui de cuvânt al ABADL, Cătă­lin Anton, lici­ta­ţi­i­le pen­tru admi­nis­tra­rea pla­je­lor vor avea loc la înce­pu­tul lunii apri­lie, iar agenţii eco­no­mici care vor câş­ti­ga sec­toa­re­le de pla­jă lici­ta­te au posi­bi­li­ta­tea de a le admi­nis­tra pen­tru un an sau doi, în fun­cţie de zona pen­tru care au optat.

Ast­fel, în fun­cţie de cât de repe­de se dau auto­ri­za­ţi­i­le, inves­ti­to­rii vor putea să fie gata cu ame­na­jă­ri­le până la înce­pu­tul lunii mai.

Anul tre­cut, cele mai soli­ci­ta­te sec­toa­re au fost Mama­ia şi Efo­rie, iar la polul opus fiind sta­ţiu­nea Venus. Cât pri­veş­te tes­te­le pen­tru îmbă­ie­re, aces­tea vor fi rea­li­za­te cu maxim două săp­tămâni îna­in­te de des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui esti­val de către repre­zen­tanţii Dire­cţi­ei de Sănă­ta­te Publi­că Constanţa.

Andre­ea Năs­ta­se, cugetliber.ro, Vineri, 21.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply